Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunma Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 942

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 136. (elektroničkoj) sjednici održanoj 5. svibnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunma Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 942, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. travnja 2020. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 2.

U članku 2. stavku 2. iza riječi: „Iznimno“ dodaju se riječi: „od stavka 1. ovoga članka“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj, jer kada se propisuje iznimka potrebno je navesti od čega, koje odredbe članka.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac, v.r.