Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 933

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 134. (elektroničkoj) sjednici održanoj 28. travnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 933, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. travnja 2020. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku. 

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I.    Na članak 5. 

U članku 5. stavku 2. riječ: „gospodarstva“ zamjenjuje se riječju: „pravnim“.

Obrazloženje

Pravno i nomotehnički se dorađuje izričaj.

II.    Dodaje se članak

Iza članka 8. dodaje se naslov iznad članka i članak 8.a koji glase:

„Izuzeće od primjene

Članak 8.a

Ovaj zakon ne primjenjuje se na ovrhe koje se provode sukladno odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“, br. 68/18., 02/20., 46/20. i 47/20.)“
Obrazloženje

Amandmanom je potrebno propisati iznimku od primjene za one ovrhe koje su propisane i regulirane posebnim zakonom.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac, v.r.