Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 886

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 128. (elektroničkoj) sjednici održanoj 31. ožujka 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 886, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. ožujka 2020. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (10 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku kao ni da stupi na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 1.

U članku 1. stavku 2. iza riječi: “prijevremenih izbora“ dodaje se zarez i riječi: “riječi: “dostavlja se“ zamjenjuju se riječima: “dostavljaju se“ te riječi: “je donesena“ zamjenjuju se riječima: “su donesene““.

Obrazloženje

Gramatički se dorađuje izričaj.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac, v.r.