Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu, te Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu, Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu, Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu (konsolidirano), Obrazloženju prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 80. sjednici održanoj 12. ožujka 2014., raspravljao je o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu, te
- Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu,
- Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu,
- Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu (konsolidirano),
- Obrazloženju prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom 5. ožujka 2014.  

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova sa 8 glasova "za" i 3 glasa "protiv" podupire donošenje Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu. Istodobno, Odbor predlaže da Hrvatski sabor dade suglasnost na Izmjene i dopune Financijskih planova za 2014. godinu:
- Hrvatskih voda,
- Hrvatskih cesta.

Također, Odbor se ne protivi prijedlogu da Izmjene i dopune Državnog proračuna, kao i odluke o izmjenama i dopunama Financijskih planova izvanproračunskih korisnika da stupe na snagu prvoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

3. Istodobno, Odbor predlaže Hrvatskom saboru donijeti sljedeći

ZAKLJUČAK

Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i Izmjena i dopuna Financijskih planova prije njihove objave u "Narodnim novinama". 

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.
       


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Ingrid Antičević Marinović