Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004, P.Z.E. br. 844

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 134. (elektroničkoj) sjednici održanoj 28. travnja 2020.godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004, P.Z.E. br. 844, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. travnja 2020. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I.    Na članak 18.

U članku 18. zarez i riječi: „ukoliko nije drugačije propisano odredbama zakona kojim se uređuje postupanje nadležnog tijela" brišu se. 

Obrazloženje

Pravno i nomotehnički se dorađuje izričaj jer ustavno je načelo da svakome mora biti osigurano pravo na žalbu i dostupna sudska zaštita. Iznimno se može propisati da podnošenje žalbe nije dopušteno pod uvjetom da je osigurana sudska zaštita, stoga se briše suvišan dio teksta. 

5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac, v.r.