Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Konačnom prijedlogu zakona o dopunama zakona o lokalnim izborima, drugo čitanje, P.Z. br. 8

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 7. sjednici održanoj 8. i 9. prosinca 2016. godine raspravio je Konačni prijedlog zakona o dopunama zakona o lokalnim izborima koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, aktom od 24. studenoga 2016. godine. Odbor je Konačni prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo kako se očekuje da će predložene izmjena i dopuna doprinijeti zaštiti digniteta članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i njihovih zamjenika te ujedno povećati povjerenje birača u predstavnička i izvršna tijela tih jedinica u cjelini.

Tijekom rasprave izneseno je mišljenje kako ovaj Konačni prijedlog nije izrađen sukladno Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.

Osim toga, predloženo je u članku 1. kojim se dodaje stavak 2. u točki 7. Prijedloga brisati riječi: „i radi pribavljanja imovinske ili kakve druge koristi“ budući se o navedenom ne vodi kaznena evidencija.

Također, ukazano je na nesuglasnost ovoga Prijedloga i članka 80. važećeg Zakona. Naime, člankom 80. važećeg Zakona propisano je kako članu predstavničkog tijela mandat, između ostalog prestaje, ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci. Objašnjeno je kako bi to značilo da se kandidirati ne može onaj koji je osuđen na uvjetnu kaznu, dok bi u istom slučaju onaj koji već obnaša dužnost nastavio je dalje obnašati.

Predloženo je da se osim predloženih kaznenih dijela koja bi bila zapreka kandidiranja propiše i kazneno djelo otmice.

Odbor jednoglasno (7 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika prof. dr. sc. Roberta Podolnjaka, predsjednika Odbora.

 

     PREDSJEDNIK ODBORA
 
     prof. dr. sc. Robert Podolnjak