Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju, drugo čitanje, P.Z. br. 448

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 54. sjednici, održanoj 11. svibnja 2023., objedinjeno je raspravljao o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju, drugo čitanje, P.Z. br. 448 (dalje u tekstu: Konačni prijedlog zakona) i Izvješću o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2022. godinu, koja je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktima od 4. svibnja 2023.
Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je Konačni prijedlog zakona i Izvješće za 2022. godinu razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela. 
     
Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da je Zakon o protuminskom djelovanju (dalje u tekstu: Zakon) stupio na snagu u studenom 2015. godine. Tijekom primjene Zakona u praksi, dionici na poslovima razminiranja, pirotehnički nadzornici i pirotehničari kontrolori kvalitete, kao i ovlaštene pravne osobe te sindikati uočili su određene nedostatke u dijelu odredbi važećeg Zakona koje uzrokuju veći obujam administracije od potrebne, što utječe na neekonomičnost izvedbe radova i njihove povećane troškove.

Nastavno je naglasio da je na 15. sjednici održanoj 17. veljače 2023. Hrvatski sabor donio zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju i da se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja upućuju predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
Slijedom toga, državni tajnik se osvrnuo na razlike između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona te istaknuo da su prihvaćene sve primjedbe nomotehničke naravi Odbora za zakonodavstvo, te su ispravljeni članci 33., 34. i 38. u skladu s uputom navedenog Odbora.
Nastavno se osvrnuo i na primjedbu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost da se, uzimajući u obzir primjedbu iznesenu u javnoj raspravi, razmotri način propisivanja tehničkih karakteristika i razine medicinsko-tehničke opreme sanitetskih vozila u protuminskom djelovanju. Vlada RH je zaključila da se neće ići u  smanjenje razine potrebne medicinsko-tehničke opreme u sanitetskim vozilima u protuminskom djelovanju, tj. da se ostaje kod prijedloga da to i dalje bude, kao i do sada, u skladu s normom HRN EN 1789:2015 odnosno njezinim sljednicama, kojoj moraju udovoljavati sva vozila u zdravstvenim ustanovama koja obavljaju  djelatnost sanitetskog prijevoza, posebice kada je do kraja razminiranja preostalo manje od tri godine.
Zaključno je istaknuo da je cilj izmjena i dopuna Zakona primjena novih aktivnosti u načinu obavljanja poslova općeg i tehničkog izvida, razminiranja i kontrole kvalitete kojima će se osigurati učinkovitije, kvalitetnije i ekonomičnije uklanjanje opasnosti od mina, najkasnije do 1. ožujka 2026., bez nepotrebnih administrativnih barijera i neracionalnog trošenja proračunskih sredstava.

U raspravi su članovi Odbora suglasno podržali predložene izmjene i dopune Zakona, s obzirom da su iste usmjerene na kvalitetnije i efikasnije okončanje razminiranja u Republici Hrvatskoj te ojačanu kontrola kvalitete rada koju provode nadležne osobe Ministarstva unutarnjih poslova.


Nakon rasprave, jednoglasno, s 10 glasova „ZA“, Odbor predlaže  Hrvatskome saboru donošenje 

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU.

    

 Sukladno članku 247. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor je jednoglasno, s 8 glasova „ZA“, donio sljedeći 

ZAKLJUČAK:

Predlaže se Hrvatskome saboru da donese odluku o provedbi objedinjene rasprave o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju, drugo čitanje, P.Z. br. 448 i Izvješću o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2022. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Mario Kapulica, potpredsjednik Odbora.

   PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                Siniša Hajdaš Dončić