Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela, prvo čitanje, P.Z.E. br. 423

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 45. sjednici, održanoj 8. prosinca 2022., razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela, prvo čitanje, P.Z.E. br. 423, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. studenoga 2022.  
Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela.  

Uvodno je predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, iznio najznačajnije izmjene i dopune koje se predlažu, uzimajući u obzir četverogodišnju primjenu i tijekom tog vremena uočene nedostatke.
Slijedom toga, naglasio je da su dopunjene odredbe koje određuju svrhu korištenja prikupljenih podataka na način da se ti podaci mogu koristiti i za izvršavanje kaznenopravnih sankcija, npr. korištenje prikupljenih podataka o osobi koja je pobjegla s izdržavanja kazne zatvora. Isto je proporcionalno izvornoj svrsi korištenja tih podataka.
Nadalje, precizira se i odredba članka 6. Zakona na način da se propisuje da se Zakon odnosno prikupljanje podataka primjenjuje na sve međunarodne letove te da se iz primjene Zakona isključuje domaći zračni promet i preleti zrakoplova kroz hrvatski zračni prostor, odnosno letovi kojima Republika Hrvatska nije niti polazište niti odredište. 
Proširuje se i krug zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje obveza prenošenja podataka o putnicima u zračnom prometu, tako da se ti podaci prikupljaju i obrađuju ne samo na komercijalnim letovima već i na privatnim letovima jer je primijećeno da i na tim letovima postoje ozbiljni rizici za javnu sigurnost te zaštitu života i sigurnosti osoba koji proizlaze iz kaznenih djela terorizma i drugih teških kaznenih djela. S druge strane, izrijekom su isključene određene kategorije letova, poput letova koje obavljaju državni zrakoplovi i drugi zrakoplovi koji se koriste u vojne, policijske ili carinske svrhe ili slične aktivnosti.
Nadalje, predstavnik predlagatelja je istaknuo da se pristupilo dopuni Zakona vezano za odredbe koje određuju njegov sadržaj, te da će se prikupljati podaci i za članove posade zrakoplova, jer je na međunarodnoj razini utvrđeno da je korištenje podataka o posadi zrakoplova učinkovit alat u suzbijanju prijetnji povezanih s kaznenim djelima terorizma i drugim teškim kaznenim djelima. Brojni su primjeri gdje su članovi posade iskorištavali svoj status za pripremu i počinjenje teških kaznenih djela, posebice stoga jer im njihov status omogućuje pristup prostorima i zonama u zračnim lukama kojima putnici nemaju pravo pristupa uslijed čega predstavljaju i veći sigurnosni rizik. 
Zaključno je predstavnik predlagatelja istaknuo da se pristupilo dopuni Zakona odredbama koje se odnose na male zračne prijevoznike koji ne prometuju prema točno određenom i javnom rasporedu i koji također moraju podatke o putnicima i članovima posade dostavljati elektroničkim sredstvima koje odredi jedinica za informacije o putnicima, a koja jamče odgovarajuću razinu sigurnosti podataka.

U raspravi su podržane predmetne izmjene i dopune Zakona, koje su usmjerene na postizanje veće sigurnosti zračnog prometa. Postavljeno je i pitanje vezano za propisanu dostavu podataka koje prikupljaju i obrađuju gospodarski subjekti odnosno pružatelji usluga rezervacija usluga prijevoza putnika. Predstavnik predlagatelja je istaknuo da su ti gospodarski subjekti tijekom postupka organizacije putovanja prikupljali podatke, ali iste nisu u cijelosti unosili u rezervacijski sustav zračnog prijevoznika (većinom su izostavljali kontaktne podatke kao što su telefonski brojevi i adrese elektroničke pošte te podatke o putnoj ispravi). Uobičajeno su dostavljali samo ime i prezime putnika te radi li se o djetetu, odnosno maloljetnoj osobi ili odrasloj osobi. S novim zakonskim rješenjem ti gospodarski subjekti bit će u obvezi dostavljati potpune i točne podatke, odnosno sve podatke koje su oni prikupili tijekom obavljanja svojih usluga. Isto ne obvezuje gospodarske subjekte na prikupljanje dodatnih podataka, povrh onih koje već prikupljaju, niti putnike na davanje dodatnih podataka. Takva mogućnost predviđena je u Direktivi (EU) 2016/681, ali je ostavljeno na izbor svakoj državi članici hoće li to propisati ili ne.

Nakon rasprave, jednoglasno, s 9 glasova „ZA“, Odbor predlaže Hrvatskome saboru donošenje sljedećih zaključaka:

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja,  otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela  terorizma i druga teška kaznena djela.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Mario Kapulica, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Siniša Hajdaš Dončić