Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 901

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 74. (elektroničkoj) sjednici, održanoj 3. travnja 2020., raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 901 (dalje u tekstu: Konačni prijedlog zakona), koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 2. travnja 2020.

Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela. 

U Konačnom prijedlogu zakona predlagatelj je naveo da se, zbog stanja nastalog epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a u cilju smanjenja socijalnih kontakata te zaštite građana i službenika koji provode upravne postupke u kojima se izdaju vozačke dozvole, predloženim dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19, u daljnjem tekstu: Zakon) omogućuje vozačima korištenje ranije izdane vozačke dozvole i nakon proteka rokova propisanih člankom 222. Zakona, najdulje 30 dana od dana prestanka epidemije. 

Odredbama članka 216. stavka 2. Zakona propisano je da se pravo na samostalno upravljanje vozilom dokazuje vozačkom dozvolom ili potvrdom o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole koja vrijedi 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, dok su odredbama članka 222. istog Zakona propisani rokovi valjanosti na koje se izdaje vozačka dozvola. 

Uzimajući u obzir stanje nastalo zbog epidemije bolesti COVID-19, a u cilju smanjenja socijalnih kontakata te zaštite građana i službenika koji provode upravne postupke u kojima se izdaju vozačke dozvole, predlaže se dopuna Zakona, kako bi se vozačima omogućilo korištenje ranije izdane vozačke dozvole, koja bi se smatrala valjanom do prestanka posebnih okolnosti. 

Predlagatelj je također naveo da za provedbu Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

U raspravi su članovi Odbora podržali Konačni prijedlog zakona te intenciju istog, budući da se njime nastoji spriječiti moguće širenje epidemije bolesti COVID-19 prilikom socijalnih kontakata građana koji nastaju pri vođenju upravnog postupka za izdavanje odnosno produljenje važenja vozačke dozvole.
 
Neovisno o sadržaju Konačnog prijedloga zakona, jedan član Odbora iznio je primjedbu na predloženi postupak njegovog donošenja, jer smatra da je u konkretnom zakonodavnom postupku neosnovana uporaba instituta hitnog postupka donošenja zakona, dok je predsjednik Odbora iznio primjedbu da su u pitanju četiri slična zakonska prijedloga, a predložena četiri različita rješenja.

Nakon provedene rasprave, većinom glasova, s 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“, Odbor predlaže Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Ranko Ostojić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Petar Škorić, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Ranko Ostojić, v.r.