Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o osobnoj iskaznici, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 900

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 74. (elektroničkoj) sjednici, održanoj 3. travnja 2020., raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o osobnoj iskaznici, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 900 (dalje u tekstu: Konačni prijedlog zakona), koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 2. travnja 2020.

Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela. 

U Konačnom prijedlogu zakona predlagatelj je naveo da je odredbama Zakona o osobnoj iskaznici (Narodne novine, broj 62/15, dalje u tekstu: Zakon) propisano da osoba koja posjeduje osobnu iskaznicu mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice ako joj je istekao rok važenja, ako su se promijenili osobni podaci o njezinu osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju, spolu, datumu rođenja ili ako je promijenila prebivalište u Republici Hrvatskoj, ako fotografija na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe, ako je osobna iskaznica oštećena na način da je otežano ili onemogućeno vizualno ili strojno čitanje podataka u vizualno ili strojno čitljivoj zoni ili ako je djelomično ili u potpunosti prelomljena ili zbog bilo kojeg drugog razloga ne služi svrsi.

Uzimajući u obzir stanje nastalo zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a u cilju smanjenja socijalnih kontakata i zaštite građana i službenika koji provode upravne postupke u kojima se izdaju osobne iskaznice, predlažu se dopune Zakona o osobnoj iskaznici, kako bi se građanima u situaciji nastaloj zbog epidemije bolesti COVID-19, omogućilo korištenje ranije izdane osobne iskaznice, a koja bi se smatrala valjanom najdulje 30 dana od dana prestanka epidemije.

Nadalje, dopune Zakona o osobnoj iskaznici predlažu se i kako bi se građanima zbog epidemije bolesti COVID-19, omogućilo i preuzimanje izdanih osobnih iskaznica najdulje 30 dana nakon prestanka epidemije, s obzirom da zbog epidemije neće biti u mogućnosti u propisanom roku preuzeti izdane osobne iskaznice. Naime, odredbama važećeg Zakona propisano je da ako osoba ne preuzme izdanu osobnu iskaznicu u idućih 90 dana od dana isteka rokova za izradu osobne iskaznice, policijska uprava odnosno policijska postaja će osobnu iskaznicu poništiti.

Predlagatelj je također naveo da za provedbu Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

U raspravi su članovi Odbora podržali Konačni prijedlog zakona te intenciju istog, budući da se njime nastoji spriječiti moguće širenje epidemije bolesti COVID - 19 prilikom socijalnih kontakata građana koji nastaju pri vođenju upravnog postupka za izdavanje nove osobne iskaznice kao i kod preuzimanja izdanih osobnih iskaznica.

Neovisno o sadržaju Konačnog prijedloga zakona, jedan član Odbora iznio je primjedbu na predloženi postupak njegovog donošenja, jer smatra da je u konkretnom zakonodavnom postupku neosnovana uporaba instituta hitnog postupka donošenja zakona, dok je predsjednik Odbora iznio primjedbu da su u pitanju četiri slična zakonska prijedloga, a predložena četiri različita rješenja.

Nakon provedene rasprave, većinom glasova, s 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“, Odbor predlaže Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Ranko Ostojić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Petar Škorić, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Ranko Ostojić, v.r.