Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 899

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 74. (elektroničkoj) sjednici, održanoj 3. travnja 2020., raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 899 (dalje u tekstu: Konačni prijedlog zakona), koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 2. travnja 2020.

Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela. 

U Konačnom prijedlogu zakona predlagatelj je naveo da je odredbama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine, br.77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/15, dalje u tekstu: Zakon) propisano da se putovnica izdaje s rokom važenja od 10 godina, a građanima mlađim od 21 godine putovnica se izdaje s rokom važenja od pet godina. 

Građaninu koji u razdoblju od pet godina izgubi dvije ili više putovnica, nova putovnica izdaje se s rokom važenja od godinu dana. Građaninu kojem se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju, putovnica se izdaje s rokom važenja od godinu dana. Jednako tako, putne isprave s osnovnom kontrolom pristupa podacima na elektroničkom nosaču podataka (putne isprave 2. generacije) koje se izdaju nakon 31. prosinca 2014. godine, a do početka izdavanja putnih isprava s dodatnom kontrolom pristupa podacima na elektroničkom nosaču podataka (putne isprave 3. generacije), važit će najdulje do 31. prosinca 2024. godine. 

Uzimajući u obzir stanje nastalo zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane
virusom SARS-CoV-2, a u cilju smanjenja socijalnih kontakata i zaštite građana i službenika koji provode upravne postupke u kojima se izdaju putovnice, predlaže se dopuna Zakona, kako bi se građanima u situaciji nastaloj zbog epidemije bolesti COVID-19, omogućilo korištenje ranije izdanih putovnica, prvenstveno radi povratka u Republiku Hrvatsku hrvatskih državljana kojima putovnica istekne za vrijeme trajanja epidemije, a koje bi se smatrale valjanima najdulje 30 dana od dana prestanka epidemije. 

Predlagatelj je također naveo da za provedbu Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

U raspravi su članovi Odbora podržali Konačni prijedlog zakona te intenciju istog, budući da se njime nastoji spriječiti moguće širenje epidemije bolesti COVID - 19 prilikom socijalnih kontakata građana koji nastaju pri vođenju upravnog postupka za izdavanje nove putovnice zbog isteka roka važenja ranije izdane putovnice.

Neovisno o sadržaju Konačnog prijedloga zakona, jedan član Odbora iznio je primjedbu na predloženi postupak njegovog donošenja, jer smatra da je u konkretnom zakonodavnom postupku neosnovana uporaba instituta hitnog postupka donošenja zakona, dok je predsjednik Odbora iznio primjedbu da su u pitanju četiri slična zakonska prijedloga, a predložena četiri različita rješenja.

Nakon provedene rasprave, većinom glasova, s 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“, Odbor predlaže Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Ranko Ostojić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Petar Škorić, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Ranko Ostojić, v.r.