Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost s rasprave o Prijedlogu zakona o nabavi i registraciji oružja građana, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. 41

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 8. sjednici održanoj 4. svibnja 2016. godine raspravljao je o Prijedlogu zakona o nabavi i registraciji oružja građana, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. 41, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. travnja  2016. Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmatrao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Predstavnik predlagatelja uvodno je obrazložio predmetni Prijedlog zakona te istaknuo da se donošenjem istog usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. U prilogu predmetnog Prijedloga zakona dostavljena je i Izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe.

Intencija donošenja potpuno novog zakona kojim bi se reguliralo pitanje nabave i registracije oružja građana, proistekla je iz toga što se važeći Zakon o oružju i važeći Zakon o eksplozivnim tvarima isprepliću u dijelovima koji reguliraju poslovanje gospodarskih subjekata te je odlučeno da se zbog jednostavnije primjene i boljeg nadzora nad provođenjem, ta područja reguliraju posebnim zakonima. Poradi toga u proceduru je upućen i Prijedlog zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. 42.
Predloženim zakonskim prijedlozima razlučila bi se nabava i posjedovanje oružja fizičkih osoba te nabava i posjedovanje oružja pravnih osoba, a za provedbu zakona ne bi bilo potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

U raspravi je donošenje oba „povezana“ zakona pozdravljeno, no istaknuto je, između ostalog, da su oba zakonska prijedloga upućena u saborsku proceduru po hitnom postupku na zahtjev predlagatelja sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Iako je Poslovnikom predviđen hitni postupak, izneseno je stajalište da bi bilo kvalitetnije rješenje, obzirom da su to potpuno novi zakoni koji reguliraju iznimno važnu materiju, da se provede prvo i drugo čitanje odnosno redovna procedura.
I predstavnici predlagatelja su se djelomično složili sa iznesenim stajalištem, no kako se Prijedlogom zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. 42, u zakonodavstvo RH unose četiri direktive, a predviđen je vrlo kratak rok za njihovu implementacije, te kako su oba zakona povezana i donose se u „paketu“, i u ovom slučaju se pristupilo donošenju zakona u hitnom postupku.

Nadalje, ukazano je i na moguće kršenje ustavnih odredbi o jednakosti građana pred zakonom predloženim odredbama članka 55. Prijedloga zakona odnosno njihove nesukladnosti s pravnim sustavom, kojima se propisuje da se policijskim službenicima, pripadnicima OS RH, pravosudnim policajcima te pripadnicima drugih državnih tijela koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, pri izdavanju odobrenje za nabavu vatrenog oružja kategorije B neće provjeravati opći uvjeti iz članka 12. stavka 3. Prijedloga zakona jer su ti uvjeti za njih provjereni u postupcima propisanim posebnim propisima.

U raspravi je posebno istaknuto da je u članku 12. stavak 2. podstavci 3. i 4. Prijedloga zakona, koji podstavci reguliraju dio  općih uvjeta za izdavanje odobrenja za nabavu vatrenog oružja, izostavljen kriterij koji se nalazi u važećem Zakonu o oružju, a koji onemogućava da podnositelj zahtjeva isposluje odobrenje za nabavu vatrenog oružja kategorije B, ako je bio kažnjavan za prekršaj iz područja nasilja u obitelji.

Nakon rasprave, sukladno članku 206. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor je većinom glasova, 7 glasova „ZA“, i 3 glasa „PROTIV“, odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeće zaključke:

1. O Prijedlog zakona o nabavi i registraciji oružja građana, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. 41, rasprava će se provesti u prvom čitanju.

2. Sva mišljenja, stajališta, primjedbe i prijedlozi uputit će se predlagatelju radi pripreme končanog prijedloga zakona.


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Ranko Ostojić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, potpredsjednik Odbora.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Ranko Ostojić