Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane s rasprave o Izvješću o radu Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja urazdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 01. sjednici održanoj 16. rujna 2020. godine raspravio je Izvješće o radu Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora u skladu s odredbom članka 32. stavka 7. Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (NN-143/12) dostavilo Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja aktom od 4. travnja 2019. godine.

Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnoga radnog tijela sukladno odredbi članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća provoditi mjere i aktivnosti u svrhu efikasnije provedbe Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja. Rad članova Povjerenstva ogleda se kroz doprinos na sjednicama, prisutnost na terenskim istraživanjima mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica, obilježavanju i komemoriranju većih obljetnica stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. U izvještajnom razdoblju održane su dvije sjednice Povjerenstva. Ministarstvo hrvatskih branitelja, odnosno Uprava za zatočene i nestale od stupanja na snagu Zakona do konca 2018. godine organiziralo je postavljanje i otkrivanje tri spomen obilježja i to u Tupalama-Sinac, Gračanima-Banjaluka i Boričevcu. Razlog postavljanja samo tri spomen obilježja je u visokom trošku podizanja jednog spomen obilježja uspoređujući s osiguranim proračunskim sredstvima te je Povjerenstvo odlučilo odustati od postojećeg te pokrenuti natječajni postupak za novo rješenje spomen obilježja.

U raspravi članova Odbora postavljena su pitanja o suradnji s nadležnim tijelima Bosne i Hercegovine oko ekshumacije i identifikacije tijela iz masovnih grobnica, a osobito grobnice u Husinoj jami, imenovanju te mogućnosti promjene članova Povjerenstva. Iznijeta su suprotstavljena stajališta i mišljenja o neuravnoteženosti Izvješća, nedovoljnoj brizi o vojnim grobljima partizana do toga da se Republika Hrvatska uopće nebi trebala skrbiti o vojnim grobljima partizana znajući za njihove zločine nad hrvatskim narodom, te potrebi uklanjanja svih obilježja komunizma. Prevladala su mišljenja da je potreban ujednačen odnos prema pronalaženju, uređenju i održavanju groblja žrtava svih totalitarnih režima (komunističkog, fašističkog i nacističkog).

Nakon provedene rasprave Odbor je večinom glasova (9 glasova za i 1 glas suzdržan) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

z a k lj u č a k

Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Đakić