Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, P.Z. br. 541

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 43. sjednici 
održanoj 4. listopada 2023. godine, raspravljao je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, P.Z. br. 541, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. kolovoza 2023. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno članku 83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo .
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se prilikom donošenja Zakona 1. siječnja 2021. godine procijenilo da će biti oko 19.700 korisnika nacionalne naknade za starije osobe, te da će se nakon dvije godine provesti naknadna procjena učinaka Zakona, što je i učinjeno te se ustvrdilo da je u ovom kratkoročnom razdoblju  daleko manji broj korisnika od predviđenog, prema statističkim podacima koje vodi Hrvatski zavod za socijalnu skrb u ožujku 2023. godine evidentirano je ukupno 6592 korisnika nacionalne naknade. Od ukupnog broja korisnika nacionalne naknade žene čine većinu, a prosječna dob korisnika je 73 godine. 

Stoga se pristupilo izmjenama Zakona kako bi se ublažili uvjeti za ostvarivanje prava na  nacionalnu naknadu. Tako se osnovni uvjet neprekidnog prebivališta u RH snižava s 20 godina na 10 godina. Također, prihodovni cenzus po članu kućanstva podiže se na dvostruki iznos nacionalne naknade, odnosno 300,00 eura po članu kućanstva, a iznos nacionalne naknade podiže se na 150,00 eura od 1. siječnja 2024. godine, umjesto sadašnjih 120,71 eura. Novost je i da se omogućuje isplata putem pošte na zahtjev korisnika kako bi korisnicima bila dostupnija.

U raspravi su članovi Odbora podržali zakonski prijedlog i pohvalili ublažavanje uvjeta za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu, povećanje iznosa naknade, a koja podliježe usklađivanju jednom godišnje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godinu odnosu na godinu koja joj prethodi, kao i povećanje prihodovnog cenzusa. Posebno je pohvaljena mogućnost novog načina isplate naknade putem pošte na teret državnog proračuna, posebice jer se radi o starijoj populaciji. Također, istaknuto je kako će se temeljem fleksibilizacije uvjeta za ostvarivanje nacionalne naknade i usklađivanjem sa Zakonom o socijalnoj skrbi dvostruko povećati broj korisnika koji su u potrebi.

Član odbora postavio je pitanje u vezi članka 4. važećeg Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe u kojem je, između ostaloga, propisano da pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti samo hrvatski državljanin. U tom kontekstu, predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se radi o pravu koje je u sustavu socijalne zaštite i ne podliježe pravilima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti niti uvjetima obveznog državljanstva. 

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (7 „za“ ) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak 


prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, P.Z. br. 541
 

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Majdu Burić, potpredsjednicu Odbora.

POTPREDSJEDNICA ODBORA

                                    
  Majda Burić