Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, prvo čitanje, P.Z.E. br. 835

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora, na 35. sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, prvo čitanje, P.Z.E. br. 835,  koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. siječnja 2020. godine.

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, na temelju članka 93. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je navedeni akt kao matično radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja je uvodno podsjetio kako su važećim Zakonom o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka prenijete odredbe Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (Direktiva INSPIRE) u hrvatsko zakonodavstvo.

Kako je dana 26. lipnja 2019. godine stupila je na snagu Uredba (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem, a kojom je izmijenjena Direktiva INSPIRE u odnosu na obvezu izvješćivanja država članica prema Europskoj komisiji, potrebno je izmijeniti odredbe važećeg Zakona kojima se propisuju obveze izvješćivanja.

Kako bi se postigao učinkovitiji rad Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (Vijeće NIPP-a) predstavnik predlagatelja je istaknuo da se  ovim Prijedloga zakona ujedno  mijenja i sastav Vijeća  NIPP-a na način da pored dosadašnjih članova svog predstavnika u Vijeće NIPP-a  predlaže i tijelo državne uprave nadležno za poslove meteorološke i hidrološke djelatnosti te se predlaže da predsjednik Vijeća NIPP-a bude imenovan iz Nacionalne kontaktne točke odgovorne za provedu aktivnosti razvoja Nacionalne infrastrukture prostornih podataka – Državne geodetske uprave.

Također, naglasio je kako se radi usklađenja sa Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi, predlaže da se  razmjena prostornih podataka na nacionalnoj razini uređuje samo tehničkim protokolom između subjekata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, dok se i dalje zadržava postojeće zakonsko rješenje da se dijeljenje prostornih podataka između subjekata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka i tijela Europske komisije uređuje sporazumom.


Odbor je bez rasprave,  jednoglasno (8 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg zaključka:

 

1.    PRIHVAĆA SE PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednicu Odbora, Bernardu Topolko.

PREDSJEDNICA ODBORA
Bernarda Topolko, univ.spec.oec.