Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Prijedlogu zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 674

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo  Hrvatskoga  sabora,  raspravio je na  33. sjednici  održanoj 16. lipnja 2014. godine Prijedlog zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. lipnja 2014. godine. 

Sukladno odredbi članka 93. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je raspravu o Konačnom prijedlogu zakona  proveo kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja, zamjenika ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja, istaknuto je da je zbog poplave koja je u svibnju 2014. godine  zadesila područje Vukovarsko-srijemske županije, Vlada Republike Hrvatske Odlukom od 20. svibnja 2014. godine proglasila katastrofu za spomenuto područje, te donijela niz drugih pojedinačnih  Odluka u svrhu saniranja posljedica poplave, radi moguće opasnosti za zdravlje, živote ljudi, imovinu i okoliš.

Unatoč nizu pravovremeno donesenih Odluka, s obzirom na opseg i intenzitet nastalih posljedica ocijenjeno je nužnim posebnim Zakonom urediti način i postupak donošenja programa, mjera i aktivnosti u području zaštite zdravlja ljudi, graditeljstva (obnova stambenih i gospodarskih zgrada, te zgrada javne namjene), u području porezno-dužničkih odnosa, poduzetništva i obrta, prometne infrastrukture, poljoprivrede i veterinarstva, rada i mirovinskog sustava, pravosuđa, obrazovanja, prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i zaštite kulturnih dobara. 
Prema Prijedlogu Vlada Republike Hrvatske odmah će po stupanju na snagu Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije donijeti program obnove i saniranja posljedica u svakom upravnom području, na prijedlog središnjih tijela državne uprave i u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim nadležnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim pravnim osobama, sukladno njihovim nadležnosti.
Radi učinkovitog i sveobuhvatnog saniranja posljedica katastrofe, zakonom se  određuju nadležna tijela i rokovi za postupanje s ciljem zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite životinja, imovine, prava vlasništva, zaštite okoliša, prirodnih i gospodarskih dobara, kulturne baštine, kulturne infrastrukture, te stvaranja uvjeta za uspostavu normalnog života i nastavak obavljanja gospodarskih, obrazovnih i kulturnih djelatnosti.
Saniranje posljedica zahtijeva izuzeće od redovnog postupka javne nabave – propisivanje posebnog hitnog postupka koji omogućava žurnu obnovu objekata, bespovratne pomoći poduzetnicima i obrtnicima koji su pretrpjeli štetu, zapošljavanje nezaposlenih osoba na poplavljenom području, pitanje rada za opće dobro, olakšavanje položaja u ovršnim postupcima, reguliranje obveznih odnosa (zastoj postupak, hitnost postupka – pravo na besplatnu pravnu pomoć), hrvatskim braniteljima odgoda otplate kredita, pravo na stambeno zbrinjavanje mimo utvrđenog redoslijeda, učenicima besplatna prehrana u školama, osiguranja ishođenja potrebnih dokumenata radi ostvarivanja prava učenika bez plaćanja pristojbi, studentima olakšati položaj pri upisu u akademsku godinu 2014/2015.
Hitnost postupka donošenja zakona opravdan je potrebom uspostave svakodnevnog života ali i opsegom i intenzitetom posljedica koje ne mogu biti otklonjene redovitim djelovanjem nadležnih tijela. Prema Prijedlogu, Zakon stupa na snagu prvoga dana od objave u Narodnim novinama, i važi godinu dana, do kada se na poplavljenim područjima očekuje uspostava prijašnjeg stanja.
U raspravi koja je uslijedila podržana je potreba donošenja Zakona čijim će se mjerama omogućiti što brže saniranje posljedica katastrofalne poplave na spomenutom području i stanovništvu stvoriti mogućnosti povratka uobičajenom životu i djelatnostima.
Također je zatraženo pojašnjenje članka 12. Prijedloga zakona posebno u pitanju tipskih projekata i kvadratnih metara u poplavi izgubljenog stambenog prostora, te  eventualnog obeštećenja. Ukazano je također na potrebu da se Zakonom obuhvati i ostala stradala infrastruktura, (nasipi, kanali, elektroenergetska mreža) a ne samo cestovna.
Budući da prema Prijedlogu doneseni Zakon stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama postavljeno je pitanje osiguranja financijskih sredstava u Državnom proračunu, odnosno  potrebi hitnog postupka izmjena Zakona o proračunu za 2014. godinu, radi prenamjene sredstava.

Nakon provedene rasprave Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O SANIRANJU POSLJEDICA KATASTROFE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE                               

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Zdravka Ronka, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Zdravko Ronko