Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe s rasprave o Izvješću o radu probacijske službe za 2019.

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 2. sjednici održanoj 13. listopada 2020. razmotrio je Izvješće o radu probacijske službe za 2019., koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. rujna  2020. godine.    
Odbor je Izvješće sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. 

Na temelju članka 247. stavka 3. Poslovnika Hrvatskog sabora, Odbor za pravosuđe proveo je objedinjenu raspravu o Izvješću o radu probacijske službe za 2019. i o Izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2019.

Odbor za pravosuđe na temelju članka 54. stavka 2. predlaže Hrvatskom saboru da se na sjednici Hrvatskog sabora provede objedinjena rasprava o  Izvješću o radu probacijske službe za 2019. i o Izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2019. 

Izlagatelj je uvodno naglasio da su probacijski poslovi od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, obavljaju se s ciljem resocijalizacije i reintegracije počinitelja kaznenog djela, te zaštite društvene zajednice. Tijekom 2019. godine probacijska služba zaprimila je ukupno 3.825 novih predmeta, a završila 3.873 predmeta, dok je na kraju izvještajnog razdoblja u radu službe bilo 3.566 predmeta. Osobe uključene u probaciju odradile su ukupno 609.898 sati rada za opće dobro. Također, uspostavljena je suradnja s 119 novih pravnih osoba, čime je na raspolaganju ukupno 1.364 pravnih osoba u kojima se može izvršavati rad za opće dobro.  
 
Od zaprimljenih predmeta u 2019. godini 36,9% predmeta se odnosi na izradu izvješća na zahtjev suca izvršenja, 29,1% predmeta na rad za opće dobro, 13,4% predmeta na uvjetni otpust, a 12,1% predmeta na uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom i posebnom obvezom ili sigurnosnom mjerom. U manjoj mjeri su zastupljeni predmeti koji se odnose na izradu izvješća na zahtjev. Najveći postotak predmeta zaprimili su Probacijski ured Zagreb I (20,21%), Probacijski ured Varaždin (10,75%) i Probacijski ured Zagreb II (9,18%). Od ukupnog broja završenih predmeta, 90% predmeta uspješno je završeno, dok je u 4,9% predmeta (191) probacija zamijenjena zatvorom. Najzastupljeniji probacijski posao je izrada izvješća za suca izvršenja, koji čini ukupno 36,9% svih zaprimljenih predmeta.

Nadalje, tijekom izvještajnog razdoblja zaprimljeno je 1.113 predmeta rada za opće dobro (29,1% svih zaprimljenih predmeta), 511 predmeta nadzora uvjetnog otpusta (13,2% novih predmeta), 464 predmeta uvjetne i 53 predmeta djelomične uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i/ili sigurnosnom mjerom i posebnom obvezom. Također, zaprimljeno je 299 sudskih presuda kojima je izrečena neka sigurnosna mjera i 84 rješenja državnog odvjetnika kojima je određeno izvršavanje jedne ili više obveza u postupku odlučivanja o kaznenom progonu.
 
U srpnju 2019. godine na snagu je stupio novi Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova („Narodne novine“ broj 68/19) kojim se poboljšava kvaliteta obavljanja probacijskih poslova. Implementiran je novi informacijski sustav  („Zatvorski i probacijski informacijski sustav ZPIS) u sklopu projekta „Razvoj jedinstvenog IT sustava za zatvorsku administraciju (ZPIS)“, financiran kroz IPA 2012 program Europske unije.  Započete su i aktivnosti u okviru projekta koji se financira iz Norveškog financijskog mehanizma čiji su ciljevi uvođenje elektroničkog nadzora, unaprijeđenje materijalnih i tehničkih uvjeta za rad službenika, te unaprjeđenje suradnje probacijskog i zatvorskog sustava i probacijske prakse. Osim toga, realizirane su aktivnosti projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. čiji su ciljevi jačanje profesionalnih kompetencija i sigurnosti službenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju.  

Bez rasprave, Odbor za pravosuđe je sa osam (8) glasova „za“ i jednim (1) „suzdržanim“ glasom odlučio predložiti Hrvatskom saboru da prihvati 

Izvješće o radu probacijske službe za 2019.
                             
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Mišel Jakšić