Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 853

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 69. sjednici održanoj 16. lipnja  2015. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 11. lipnja 2015. godine.  

Odbor je Prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 
U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je kako su prisutne razlike u propisanoj referentnoj stopi za određivanje visine stope zateznih kamata u općem propisu  Zakonu o obveznim odnosima i  posebnom propisu Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, stoga je potrebno ujednačiti uređenje referentne stope za određivanje  visine stope zateznih kamata. Predloženim izmjenama visina stope zakonskih zateznih kamata za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovaca i osoba javnog prava snizit će se  sa sadašnjih 15% na 10,14%, a za poslovne transakcije između poduzetnika i poduzetnika i i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze sa sadašnjih 12,14% na 10,14%. U ostalim odnosima uređenim Zakonom o obveznim odnosima, snizit će se visina stope zakonskih zateznih kamata sa sadašnjih 12% na 8,14%.

U raspravi su članovi Odbora podržali predložene izmjene uređenja visine stope zateznih kamata. Istaknuli su da Republika Hrvatska u odnosu na druge europske zemlje ima visoke zatezne kamate, da takve kamate na izvjestan način predstavljaju  kažnjavanje korisnika.

Mišljenja su da je predložena mjera smanjenja zateznih kamata pravedna, proporcionalna, balansirana, te da će pridonijeti pravednijem uređenju tržišnih odnosa.

Osvrćući se na prigovore iznijete u dijelu javnosti kako se predloženim zakonom krši pravo Europske unije, mišljenje je članova Odbora da su prigovori neosnovani.

Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa (7) glasova „za“  odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima
  
Odbor je jednoglasno sa sedam (7) glasova „za“ predložio

I. Amandman na članak 3.

U članku 3.  stavku 2. riječ „određuje“ zamjenjuje se riječju „utvrđuje“.

Obrazloženje
Amandmanom se predlaže da Hrvatska narodna banka utvrđuje prosječnu kamatnu stopu za referentno razdoblje.

 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, gospodina Josipa Kregara.


                                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                  Prof.dr.sc. Josip Kregar