Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, prvo čitanje, P.Z.E. br. 36

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 2. sjednici održanoj 13. listopada  2020. razmotrio je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 30. rujna 2020. godine.

Odbor je Prijedlog zakona sukladno članku 81. Poslovnika raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predlažu sedme dopune Zakona, kojima se Zakon usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije u odnosu na Uredbu (EU) 2018/1805 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje, koja se primjenjuje u državama članicama od 19. prosinca 2020. Osim toga,  potrebno je odrediti  tijela nadležna za zaprimanje i priznanje te za izdavanje naloga o zamrzavanju i naloga o oduzimanju.

Potrebno je propisati da Uredba (EU) 2018/1805 zamjenjuje odredbe Okvirne odluke Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. te Okvirne odluke Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006., slijedom toga danom stupanja na snagu Uredbe /EU) 2018/1805 prestaju vrijediti odredbe Glave III. Nalog za osiguranje imovine i Glave V. Odluka o oduzimanju imovine ili predmeta Zakona, osim u odnosu na Irsku i Dansku za koje Uredba nije obvezujuća.

Bez rasprave, Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa osam (8) glasova „za“   odlučio  predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Mišel Jakšić