Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora  razmotrio je na 24. sjednici održanoj 13. listopada 2021. Prijedlog strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. rujna 2021.

Odbor je Prijedlog strategije raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo da je prestankom važenja Strategije suzbijanja korupcije od 2015. do 2020. godine, izrađena nova Strategija, u čijoj je izradi sudjelovalo preko 70 stručnjaka predstavnika tijela javne vlasti i zanteresiranih predstavnika civilnog društva, akademske zajednice, privatnog sektora i sindikata, o Prijedlogu  je provedena javna rasprava, raspravljeni su svi prijedlozi, a mnogi su i usvojeni.

Prijedlogom Strategije uređuju se prioriteti javne politike borbe protiv korupcije i pet posebnih ciljeva, a to su: Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije, Jačanje transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, Jačanje sustava integriteta i upravljanja sukobom interesa, Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave i Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti. Određeni dio obveza uvjet je i za povlačenje sredstava Europske komisije. Borba protiv korupcije naglašava važnost preventivnih mehanizama, ali i mehanizama koji detektiraju nedostatke u normativnom okviru, slijedom toga potrebno je intervenirati u Zakon o sprječavanju sukoba interesa, dok će načela djelovanja iz članka 5. Zakona biti sadržana u odredbama etičkih kodeksa za sve razine dužnosnika. Zatim, predlaže se intervencija u Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, priprema se Zakon o lobiranju. 

Naglasak je na podizanju razine svijesti građana o štetnosti korupcije. Provedeno je mjerenje korupcije i istraživanje percepcije građana, istraživanje je provedeno online na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, sudjelovalo je 3815 građana, visoki broj ispitanika siguran je da su sudovi i državna odvjetništva korumpirani. Osim toga, posebno se pažnja stavlja na transparentnost i kontrolu u jedinicama lokalne uprave i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne uprave, transparentnost javne nabave i svih rizika i žalitelja. U pogledu obveze podnošenja imovinskih kartica proširuje se krug dužnosnika. Provedbeni okvir strateških dokumenata uključuje akcijske planove s mjerama, aktivnostima i projektima predviđenim za provedbu u postavljenom strateškom razdoblju, kao i ispitivanje javnosti kroz tri razdoblja praćenja.   
     
U raspravi je istaknuto mišljenje da nije toliko problem u pogrešnoj percepciji građana o korupciji koliko je problematičan pristup samoj borbi protiv korupcije. U odnosu na istraživanje percepcije građana o korupciji postavljeno je pitanje oko referentnog uzorka i metodologije korištene u online istraživanju. Isto tako, zatražen je komentar  analize stanja, naime, analiza stanja govori što se radilo, ali ne i kakva su bila postignuća.
Nadalje, u raspravi je iznesena pohvala za provedeno online istraživanje o percepciji korupcije, s obzirom da velika većina građana ima negativnu percepciju o korupciji iako nikada nisu bili u kontaktu sa pravosudnim institucijama, a podaci se često koriste samo u dnevno političke svrhe. Podržana je intencija predlagatelja da se nastavi istraživanje nakon svakog perioda praćenja provedbe mjera. Pozitivnim su ocjenjene i predložene zakonodavne aktivnosti i uređenje lobiranja.
Također, izneseno je da će nositelj izrade Nacrta etičkog kodeksa za zastupnike Hrvatskoga sabora biti Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Posebno je podržan prijedlog izmjena Zakona o sprječavanju sukoba interesa i istaknuta važnost pravilnog komuniciranja prema javnosti i potreba sveobuhvatnog propisivanja u prekršajnom zakonodavstvu.
  
Nakon provedene rasprave, Odbor za pravosuđe je sa sedam (7) glasova “za”, dva (2) glasa „protiv“ i jednim (1) „suzdržanim“ glasom  odlučio   predložiti Hrvatskome saboru da donese

Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika  Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Mišel Jakšić