Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, P.Z.E. br. 504

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 64. sjednici održanoj 26. rujna 2023. razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, P.Z.E.  br. 504, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 20. srpnja 2023. godine. 

Odbor je Konačni prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela u skladu s člankom 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Odbor je proveo objedinjenu raspravu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru i Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja ukratko je obrazložio razloge donošenja zakona i pitanja koja se njime uređuju. Istaknuo je da se ovim izmjenama i dopunama u Zakon o sudskom registru uvode rješenja iz Direktive (EU) 2019/2121 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela, kako bi se poboljšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta Europske unije za trgovačka društva i za ostvarivanje slobode poslovnog nastana. Uređuju se podaci koji se upisuju u sudski registar za dioničko društvo povodom prekograničnog pripajanja i spajanja, kao i dužnost Porezne uprave da na zahtjev registarskog suda elektroničkim putem dostavi potvrdu o osobama koje imaju nepodmirenih dugovanja na osnovi javnih davanja. Uređuju se i pravila o podacima koji moraju biti dostupni putem sustava povezivanja registara, upisi zabilježbi te obveza upisa podataka u sudski registar i njegova javna dostupnost. Potom je obrazložio razlike između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona. Razlike su rezultat jezičnih i nomotehničkih ispravaka, te prihvaćanja prijedloga i primjedbi iznesenih u raspravi na Prijedlog zakona. 
 
    
Bez rasprave, Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa (8) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru
  

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Mišel Jakšić