Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu s rasprave o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe ugovora o koncesiji za financiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje Jadranskom autocestom (Istarski ipsilon)

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 51. sjednici održanoj 5. ožujka 2020. godine, raspravio je Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe ugovora o koncesiji za financiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje Jadranskom autocestom (Istarski ipsilon), koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 20. prosinca 2019. godine. 

Odbor je predmetni akt raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 27. veljače 2020. godine, KLASA: 022-03/19-12/94; URBROJ: 50301-27/20-20-5.

Predstavnik predlagatelja uvodno je izvijestio prisutne o postupcima i zaključcima provedene revizije učinkovitosti provedbe ugovora o koncesiji za financiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje Jadranskom autocestom od 1995. do 2018. godine. Na temelju revizijom utvrđenih činjenica Državni ured za reviziju ocjenjuje da je provedba ugovora učinkovita, pri čemu su potrebna određena poboljšanja. Slijedom toga dane su određene preporuke. Također je istaknuto da autocesta nije izgrađena u cijelosti te se na 48 km ceste promet odvija dvosmjerno (izgrađen jedan kolnik), a otplata kredita se i nadalje najvećim dijelom obavlja iz financijskog doprinosa koji u posljednjih deset godina čini 57 posto izvora financiranja Koncesionara.

Predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture obrazložio je mišljenje Vlade Republike Hrvatske u kojem predlaže Hrvatskom saboru da prihvati predmetno Izvješće. Istaknuo je da je vezano za dobivene preporuke Državnom uredu za reviziju resorno ministarstvo dostavilo Plan provedbe naloga i preporuka i izvještavanje o provedbi.

Tijekom rasprave članovi Odbora posebno su se osvrnuli na činjenicu da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ne posjeduje dokumentaciju na temelju koje je dodijeljena koncesija za izgradnju i upravljanje Istarskog ipsilona. U svom očitovanju resorno ministarstvo je dalo objašnjenje da nije sudjelovalo u postupcima koji su prethodili zaključenju Ugovora o koncesiji jer su to provodila druga državna tijela u skladu sa svojim tadašnjim nadležnostima.

Nastavno u raspravi pohvaljeno je predmetno Izvješće kao i dosadašnji rad Državnog ureda za reviziju. 

Nakon kraće rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora jednoglasno (9 glasova ”za”) je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak:

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe ugovora o koncesiji za financiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje Jadranskom autocestom (Istarski ipsilon)


PREDSJEDNIK ODBORA
 
Pero Ćosić