Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 41. sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine, raspravio je Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. svibnja 2023. godine.
Odbor je predmetni akt raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 
Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da slijedom ukupno planiranih prihoda u iznosu od 26,6 milijardi eura te ukupno planiranih rashoda u iznosu od 28,1 milijardi eura, manjak državnog proračuna za 2023. godinu planiran je u iznosu od 1,5 milijardi eura ili 2% BDP-a.

U raspravi, članovi Odbora posebno su se osvrnuli na razdjel Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojeg je uvodno obrazložio državni tajnik. Tekući financijski plan za 2023. godinu iznosi ukupno 1.405.401.996 eura (u limitu 863.766.456 eura), a nakon rebalansa 1.527.796.552 eura (u limitu 914.580.523 eura), što je ukupno povećanje plana nakon rebalansa za 122.394.556 eura. Tekući plan Ministarstva za 2023. godinu u limitu je nakon rebalansa veći za 50.814.067 eura, a na ostalim izvorima (koji nisu u limitu) povećan je za 71.580.489 eura. Plan u limitu sadrži rashode koji se financiraju iz općih prihoda i utječu na deficit.

Povećanje limita, između ostalog, odnosi se na povećanje sredstava za financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture, potporu u provedbi CEF projekata željezničkog sektora, poticanje redovitih pomorskih, putničkih i brzobrodskih linija (Agencija za obalni linijski pomorski promet), nadoknadu dijela troška dizelskog goriva, koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika kako bi se ublažili inflatorni pritisci potrebni za provedbu mjera Vlade RH za pomoć stanovništvu. Najveća smanjenja sredstava u limitu iskazana su na projektima: Modernizacija lučkog područja luke Šibenik (LU Šibenik) te CEF Projekt - unapređenje infrastrukture luke Rijeka - produbljenje južnog veza na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata (LU Rijeka). Povećana su sredstva za sanaciju od potresa i vraćanje infrastrukture u prvobitno stanje (područje prijevoza, pošta i telekomunikacija) iz Fonda solidarnosti.

Nastavno, predstavnici izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iz djelokruga rada Odbora, društva: Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste i HŽ Infrastruktura, iznijeli su izmjene i dopune svojih financijskih planova za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu.
Ukupni planirani prihodi Hrvatskih cesta d.o.o. u prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu iznose 338,47 milijuna eura, što predstavlja smanjenje od 0,35% u odnosu na originalni Plan. Rashodi poslovanja u Izmjenama Plana iznose 179,10 milijuna eura, a povećani su u odnosu na originalni plan za 8,14%. Izmjenama Financijskog plana Hrvatske ceste imaju predviđen manjak u iznosu od 57,96 milijuna eura, što je povećanje od 14,09 milijuna eura, a uzrokovano je povećanjem cijena radova i povećanjem kamatnih stopa na tržištu. Ukupan planirani iznos za povlačenja sredstava za financiranje EU projekata i programa iznosi 83,30 milijuna eura, što je povećanje od 1,03 milijuna eura, odnosno 1,25% u odnosu na prvotno planirano i odnosi se na veće planirano povlačenje sredstava za sanaciju državnih cesta oštećenih u potresu.
Ukupni planirani prihodi Hrvatskih autocesta d.o.o. u prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu iznose 492.069.120 eura, što predstavlja povećanje od 7,0% u odnosu na usvojeni Plan. Povećanje prihoda odnosi se na stavku Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za odobrena bespovratna financijska sredstva u iznosu od 32.172.085 eura koja se najvećim dijelom odnose na sanaciju oštećenja od potresa na dionicama autoceste A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, dionica Jakuševec – Kosnica i dionica naplatna postaja Zagreb istok – Križ (31.982.616 eura). Ukupni rashodi u prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana iznose 345.994.570 eura i povećani su u odnosu na usvojeni Plan za 35.891.065 eura ili 11,57%. Prihodi i rashodi poslovanja rezultiraju viškom koji se u odnosu na usvojeni plan smanjuje za 3.719.980 eura i sada iznosi 146.074.550 eura.

Planirani ukupni prihodi poslovanja HŽ Infrastrukture d.o.o. u novom planu iznose 394.117.931 eura, odnosno povećani su za 7,92% u odnosu na usvojeni Plan, što je rezultat povećanja pozicija skupine 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Ukupni planirani rashodi u novom Planu smanjeni su za 33.272 eura i iznose 404.916.097 eura. U ovim izmjenama i dopunama, smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine tj. izdataka za investicijske projekte u željezničku infrastrukturu rezultat su promijenjene dinamike realizacije planiranih projekata. Istovremeno, povećanje rashoda poslovanja, većim dijelom posljedica su razlike u planiranoj i stvarnoj dinamici podmirenja obveza. Ukupan manjak u novom planu za 2023. iznosi 10.798.166 EUR i u odnosu na plan za 2023. godinu manji je za 28.962.259 EUR što je gotovo u cijelosti rezultat povećanja ukupnih prihoda uslijed izmjene izvora financiranja projekata gradnje, obnove i modernizacije željezničke infrastrukture odnosno povećanja limita pozicija Državnog proračuna uz istovremeno smanjenje primitaka od zaduživanja.
U raspravi je ponovo istaknuta problematika financiranja županijskih uprava za ceste te je predlagatelj u obrazloženju naglasio da se očekuje još jedan rebalans ove godine te da se u tekućem razdoblju, iz Fonda solidarnosti Europske unije, primarno saniraju ceste oštećene u potresu.

Nakon provedene rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, većinom glasova (7 glasova ”za” i 1 glas ”suzdržan”), odlučio je predložiti Hrvatskom saboru donošenje 

IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

te sljedećih odluka:

• Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu,
• Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, 
• Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu,
• Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu,
• Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu,
• Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu,
• Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu,
• Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora.