Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o a) Prijedlogu odluke o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti; b) Prijedlogu odluke o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 39. sjednici održanoj 20. travnja 2023. godine Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti te Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 18. travnja 2023. godine.

Odbor je navedene Prijedloge odluka razmotrio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da je sukladno odredbi članka 11. stavaka 1. i 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 76/22), utvrđeno da Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Agencija) upravlja Vijeće koje ima pet članova, od kojih je jedan predsjednik Vijeća Agencije, a jedan zamjenik predsjednika Vijeća Agencije. U smislu odredbe članka 11. stavaka 3. i 5. citiranog Zakona, predsjednika i članove Vijeća Agencije imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, na temelju objavljenog javnog poziva, a zamjenika predsjednika Vijeća Agencije, na prijedlog predsjednika Vijeća Agencije, imenuje Vijeće Agencije većinom glasova.

Predsjednik i članovi Vijeća Agencije imenuju se na razdoblje od pet godina te mogu biti ponovno imenovani, sukladno odredbi 4. citiranog članka.

Kako dosadašnjem predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Vijeća Agencije mandat istječe 27. travnja 2023. godine Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. travnja 2023. godine utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Agencije, zbog isteka mandata.

Na istoj sjednici, Vlada Republike Hrvatske je, na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Agencije.

Nakon provedene rasprave o Prijedlogu odluke o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Odbor je jednoglasno (10  glasova ”ZA”) utvrdio sljedeće

M i š lj e nj e

Podržava se Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, kojom Vlada Republike Hrvatske predlaže da se razriješe dužnosti radi isteka mandata Tonko Obuljen, predsjednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Darko Josipović zamjenik predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti te članovi Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti: mr.sc. Mislav Hebel, Ante Milas i dr.sc. Nikola Popović.

Nakon provedene rasprave o Prijedlogu odluke o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Odbor je većinom glasova (8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN”) utvrdio sljedeće

M i š lj e nj e

Podržava se Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, kojom Vlada Republike Hrvatske predlaže da se imenuje Tonko Obuljen za predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti te za članove: dr.sc. Nikola Popović, Ante Milas, Marko Jukić i mr.sc. Mislav Hebel.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Pero Ćosić