Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, P.Z.E. br. 539

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 113. sjednici održanoj 17. listopada 2023. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. kolovoza 2023. godine.

Odbor za poljoprivredu je, sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora proveo raspravu o navedenom Prijedlogu zakona kao matično  radno tijelo.

Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja u raspravi je istaknuto kako je Odbor za poljoprivredu tijekom donošenja važećeg Zakona predlagao nadopunu Zakona na način da krajnja prodajna cijena ne može biti niža od proizvodne cijene, a sve  iz razloga što se događa da se druge države rješavaju svojih tržišnih viškova kroz trgovačke lance koji na hrvatsko tržište stavljaju proizvode ispod proizvodne cijene rušeći tako cijenu hrvatskih proizvoda na koje nerijetko potom, dižu nesmiljene marže. Tada je dano obrazloženje kako će se isto rješavati podzakonskim aktom, no stupanje na snagu odredbi Pravilnika koji se odnose na proizvodno i tržišno osjetljive proizvode, višekratno je odgađano, pa u tom smislu našim proizvođačima nije dana dovoljna zaštita, te je isto u budućnosti potrebno regulirati, kako bismo očuvali domaću proizvodnju, posljedično i ruralna područja u kojima se ista obavlja. Ukazano je i na još uvijek prisutno neizdavanje otkupnog bloka ili računa kod prijema robe, što rezultira razlikama u vrijednosti robe kod otkupljivača, a koje nepoštene prakse se ne sankcioniraju. U daljnjoj raspravi rečeno je kako ni ovaj Prijedlog, zbog nepostojanja zakonske obveze o dugoročnim ugovorima, ne osigurava proizvođačima sigurnost distribucije njihovih proizvoda,  što trgovačkim lancima ostavlja prostor za moguću zlouporabu, a što se očitava i u razlikama cijena istih proizvoda unutar istih trgovačkih lanaca koji posluju u raznim državama. Zbog sprječavanja mogućih zlouporaba, ali i osiguranja dovoljne količine robe po akcijskim cijenama u prodajnim objektima – ukoliko su iste dostupne u prodajnom objektu,  ovim Zakonom potrebno je jasno propisati obvezu kupca na dostavu podataka o izlazu robe u redovnoj i akcijskoj prodaji. Zbog toga je, prema uzoru na prakse nekih drugih država članica EU, predloženo da kupac ove podatke, a posebno podatke o prodaji proizvoda po akcijskim cijenama, dostavlja dobavljaču temeljem svog blagajničkog računa, što ne predstavlja posebno administrativno opterećenje, a i kupcu i prodavaču garantira poštene tržišne odnose. Odbor za poljoprivredu obraćao se je Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja u više navrata, no posebno je istaknuto kako je prije više od godinu dana Odbor izrazio sumnju u moguće udruživanje otkupljivača pšenice u kartel otkupljivača, unutar kojega se dogovaraju otkupne cijene pšenice, a što u nepovoljan položaj dovodi proizvođače i predstavlja nepoštenu trgovačku praksu i zatražio da Agencija provjeri te navode i poduzme aktivnosti u skladu s propisanim ovlastima, no do danas Odbor nije zaprimio podatke o rezultatima te istrage. Ukazano je i na potrebu dodatnog kadrovskog kapacitiranja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a sve kako bi se nepoštene trgovačke prakse sankcionirale u kraćim rokovima te kako bi sve stranke u postupku na vrijeme bile obavještene o svojim obvezama.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede odgovorio je kako je stupanje na snagu odredbi Pravilnika koje se odnose na proizvodno i tržišno osjetljive proizvode nije bilo moguće zbog recentnih zbivanja, rata u Ukrajini i poremećaja u lancu opskrbe hranom. U tom smislu je i Povjerenstvo za izradu ovog akta predložilo brisanje odredbe o krajnjoj prodajnoj cijeni proizvoda. Ministarstvo poljoprivrede svjesno je manipulacija s otkupnim blokovima kod nekih otkupljivača, a iste se sankcioniraju. Dodao je kako su uvjeti zaštite krajnjeg potrošača u akcijskim prodajama propisani Zakonom o zaštiti potrošača. Uz prijedlog za dostavljanje podataka o izlazu robe u redovnoj i akcijskoj prodaji istaknuo je kako Povjerenstvo za izradu ovog akta nije bilo sklono propisivanju ove odredbe zbog birokratskih opterećenja, no Ministarstvo poljoprivrede razmotrit će ovaj prijedlog pri izradi Konačnog prijedloga zakona.  Predstavnica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja odgovorila je kako nema konkretnijih saznanja o statusu rješavanja prijave koju im je uputio Odbor za poljoprivredu, no vjeruje da je isti u završnoj fazi. 


Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (7 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru sljedeće


Z A K LJ U Č K E

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

2.    Mišljenja, primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi upućuju se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Marijanu Petir, predsjednicu Odbora.
                                

PREDSJEDNICA ODBORA
Marijana Petir