Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu, P.Z.E. br. 440

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 84. sjednici održanoj 25. siječnja 2023. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. prosinca 2022. godine.

Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagatelja, u raspravi je rečeno kako je, na prijedlog Odbora za poljoprivredu Hrvatski sabor, pri donošenju izmjena i dopuna Zakona o poljoprivredi, usvojio zaključke kojima je obvezao Ministarstvo poljoprivrede da u roku od šest mjeseci, na temelju članka 78. stavka 2. Zakona o poljoprivredi, pokrene postupke izrade i usvajanja općih zahtjeva/standarda kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode namijenjene krajnjim potrošačima, a koji do sada nisu obuhvaćeni nacionalnim propisima, te da pristupi procjeni potrebe prilagodbe važećih pravilnika. Uz navedeno, rečeno je kako bi članak 8. stavak (5) koji se mijenja člankom 6. ovog akta, a koji propisuje obuhvat inspekcijskih nadzora i službenih kontrola u području kvalitete hrane trebalo dopuniti alinejom: - „službene kontrole zahtjeva kvalitete za hranu i hranu za životinje sukladno posebnom zakonu“.  Rečeno je kako bi izmjenama članka 6., koje se predlažu člankom 4. ovog akta, a koje propisuju nadležnost nad inspekcijskim poslovima, odnosno službenim kontrolama koje će obavljati sanitarna inspekcija i granična sanitarna inspekcija trebalo obuhvatiti i „provođenje monitoringa ostataka pesticida“, što je u skladu s člankom 14. stavkom (14) Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, ali i Zakona o provedbi Uredbe o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla. Uz navedeno je rečeno kako se nadležnost za „provođenje monitoringa ostataka pesticida“ koja se, člankom 5 ovog akta, kojim se mijenja članak 7. Zakona, daje veterinarskoj inspekciji, graničnoj veterinarskoj inspekciji i mobilnoj jedinici veterinarskih inspektora ne može poistovjetiti s nadležnostima koje bi trebala imati sanitarna inspekcija. Postavljen je i upit o potrebi povećanja broja kontrola na granici, imajući u vidu da se voće i povrće uvozi iz trećih država u kojima je dozvoljena uporaba pesticida koji nisu dozvoljeni u Uniji, pa su takvi proizvodi u proizvodnji jeftiniji i predstavljaju nelojalnu konkurenciju našim poljoprivrednicima, ali ujedno i predstavljaju opasnost za zdravlje naših potrošača. Upitano je što se po tom pitanju poduzima, koliko su česti ti nadzori i jesu li utvrđene nesukladnosti. Postavljen je upit o aktivnostima Državnog inspektorata u nadzoru cijena poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u trgovačkim lancima.

Predstavnik predlagatelja odgovorio je kako je kako je oko 200 inspektora sudjelovalo u nadzoru cijena,  od donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske o nadzoru cijena, pa do 19. siječnja 2023. godine provedeno 1150 nadzora u kojima je utvrđeno 250 slučajeva neopravdanog povećanja cijena. Državni inspektorat kontrolira i konverziju cijena na način da utvrđuje jesu li cijene izražene dvojako, te je li se za konverziju koristio fiksni tečaj. Uz navedeno, do 19. siječnja je bilo 95 slučajeva u kojima su utvrđene nepravilnosti, a samo u tri slučaja se išlo s kaznama (ugostiteljski sektor), dok je 73% nadziranih trgovaca tijekom nadzora vratilo cijene na razinu od 31. prosinca 2022. godine. Može se zaključiti kako je, sukladno aktivnostima tržišne, turističke i inspekcije rada utvrđeno  25% nepravilnosti u ovom segmentu. Rekao je kako su cijene pojedinih proizvoda u određenim djelatnostima rasle do 126%, a u jednom slučaju i 160%.  U sektoru trgovine su kontrole proizvoda utvrdile neopravdana povećanja od 9 – 38%, a u ugostiteljskoj djelatnosti turistička inspekcija je utvrdila povećanja do 30%.
Zaključio je kako se mjera koja se provodi temeljem zaključka Vlade Republike Hrvatske počela realizirati, a kriterijima je, ovisno o postotku u kojemu se dizala cijena, određena i visina kazne.
Sanitarni inspektori proveli su oko 15 500  nadzora, od kojih 7 500 u području hrane i to na više od 5 300 nadziranih objekata, te su u 22,8% slučajeva utvrđene s nepravilnosti. Pri tome se najviše nepravilnosti odnosi na neimanje sanitarnih knjižica, higijenskih minimuma, higijensko stanje objekta, implementacija i provedba HACCP sustava, neprovođenje internih planova. U okviru nadzora ukupno  je uzeto 2 059 uzoraka i utvrđeno 37 nesukladnosti (1,8%). U okviru RASAFF sustava ukupno je bilo 239 nadzora, izdano je 217 obavijesti, a 117 proizvoda je stavljeno van uporabe. Granična sanitarna inspekcija izvršila je 61 000 nadzora pošiljaka, a veterinarska inspekcija oko 16 000 nadzora. Sukladno višegodišnjem planu monitoringa, koji izrađuje Ministarstvo poljoprivrede, uzeto je 4 222 uzoraka, dok su delegirana tijela uzela više od  6 000 uzoraka, pa bi ukupan broj uzoraka veterinarske inspekcije bio oko 10 000 uzoraka, a nesukladnost je utvrđena na 23,4%. Izvijestio je i o aktivnostima Državnog inspektorata kod pojave Bedrenice i influence ptica kod domaće peradi, te pomora pčela u Međimurskoj županiji. Granična veterinarska inspekcija izvršila je 22 000 nadzora samo u pošiljkama, dok je poljoprivredna inspekcija izvršila 11 500 nadzora i utvrdila 8,5% nesukladnosti. Kod nadzora vina je od ukupno  70 uzoraka njih 50% bilo nesukladno, u kontroli meda je od 30 uzoraka njih 13 bilo nesukladno, kod bućinog ulja je od 10 uzoraka 6 bilo nesukladno, a kod maslinovog ulja utvrđeno je 52% nesukladnih uzoraka. Upozorio je kako nesukladne proizvode Državni inspektorat nije u mogućnosti maknuti s tržišta dok god je druga analiza u tijeku. Preko Službe za analitiku i procjenu rizika Državni inspektorat povećat će broj uzoraka i nadzora koji se provode, a Odboru za poljoprivredu dostavit će kompletna izvješća o radu inspekcija iz nadležnosti Odbora za poljoprivredu (poljoprivredne, veterinarske, granične veterinarske, sanitarne, granične sanitarne, fitosanitarne, lovne i šumarske). 

Nakon provedene rasprave Odbor za poljoprivredu je na 85. sjednici, održanoj 27. siječnja 2023. godine, većinom glasova (8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru sljedeće

Z A K LJ U Č K E

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu;

2.    Primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi upućuju se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu.

    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Marijanu Petir, predsjednicu Odbora.
                    
            

                            PREDSJEDNICA ODBORA

                                  Marijana Petir