Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu zakona o održivoj uporabi pesticida, P.Z.E br. 181

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 34. sjednici održanoj 13. listopada 2021. godine, Prijedlog zakona o održivoj uporabi pesticida, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. rujna 2021. godine.

Postizanje održive uporabe pesticida, smanjenje rizika i negativnih učinaka uporabe pesticida uz osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša i očuvanja biološke raznolikosti, kao i uvođenje osnovne obvezne primjene načela integrirane zaštite bilja i primjena alternativnih pristupa i tehnika za suzbijanje štetnih organizama bilja ciljevi su predloženog Zakona, uvodno je istaknuo predstavnik predlagatelja. Prijedlogom se uređuje i donošenje i revizija Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida.

U raspravi je, zbog važnosti sprečavanja pomora pčela, pozitivnim ocijenjeno reguliranje pitanja zaštite pčela i divljih oprašivača, zabranom  primjene pesticida opasnih za pčele u vrijeme cvatnje, a za čije nepoštivanje se predlaže i prekršajna kazna. Predloženo je da se članak  4. Prijedloga zakona – Pojmovnik nadopuni potrebnim definicijama kako bi se izbjegle nejasnoće ili pogrešno tumačenje Zakona.  Postavljen je i upit o razlozima zbog kojih Prijedlogom zakona nije obuhvaćena i primjena dronova u tretiranju pesticidima. Uz predloženi članak 33. koji navodi da se pesticid odobrava samo za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu pod određenim uvjetima, upitano je za usklađenost istoga s odredbama Zakona o sjemenu, sadnom  materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.

Uz predloženi članak 36. kojim se propisuju stručne kvalifikacije osoba pri radu s pesticidima, predloženo je da istim budu obuhvaćeni i biolozi i kemičari koji su temeljem kurikuluma svojih obrazovnih institucija stekli odgovarajuća znanja za ovu vrstu posla. Uz predložene članke 60. – 62. ukazano je na važnost praćenja i evidentiranja uporabe pesticida, ali i važnost jasnijeg definiranja pružanja usluge tretiranja. S tim u vezi postavljen je upit hoće li poljoprivrednici za tretiranje svojih usjeva pesticidima morati zaposliti osobu s kvalifikacijama koje  se predlažu člankom 60. i imati obvezu upisa u Upisnik pružatelja usluga tretiranja (članak 61.) te hoće li se ove obveze odnositi i na poljoprivrednike koji zajednički koriste strojeve za tretiranje. Uz navedeno, u raspravi je rečeno kako bi isto moglo stvarati dodatna opterećenja za poljoprivrednike te da je te članke potrebno nomotehnički doraditi. U raspravi je rečeno kako je poljoprivrednike potrebno educirati i informirati o mogućnostima primjene alternativnih metoda za sprečavanje štetnih organizama i ukazano je na važnost jačanja upravnog, stručnog i inspekcijskog nadzora, te je postavljen upit o trenutnim kapacitetima istih.
 
Predlagatelj će razmotriti prijedloge dopune Pojmovnika Prijedloga zakona, te jasnije definirati odredbe Zakona kako ne bi došlo do krivog tumačenja istih. Predlagatelj će razmotriti i reguliranje provođenja edukacije i informiranja poljoprivrednika o alternativnim metodama zaštite bilja, kao i dopunu članka 36. ukoliko se utvrdi  da su kemičari i biolozi tijekom studiranja stekli dovoljna znanja za propisane vrste posla. Vezano uz primjenu dronova, predlagatelj je odgovorio kako se na razini EU razmišlja o jedinstvenom  načelu koje bi bilo primjenjivo u svim državama članicama Unije, a čije reguliranje se očekuje tijekom slijedeće godine. Poljoprivrednik koji je prošao osnovnu izobrazbu smatra se profesionalnim korisnikom, istaknuo je da je ovaj Zakon usklađen s odredbama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, te je odgovorio kako je u Republici Hrvatskoj trenutno za korištenje odobreno 6 zaštitnih sredstava.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasa „za“ i 2 glasa „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje slijedećih

Z A K LJ U Č A K A

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o  održivoj uporabi pesticida.

2. Primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi upućuju se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga Zakona o održivoj uporabi pesticida.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Marijanu Petir, predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Marijana Petir