Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 104. sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine  Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. svibnja 2023.  godine. Odbor je razmatrao predmetni Prijedlog zajedno s Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, sukladno odredbi čl. 179. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao zainteresirano radno tijelo u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode.

Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda, u raspravi je pozitivnim ocijenjeno 2 milijuna eura vrijedno predloženo povećanje potpore za programe državnih i deminimis potpora i 22,2 milijuna eura vrijedno povećanje potpore za izvanredne mjere pomoći  poljoprivrednicima, koje su važne zbog potpore njihovoj konkurentnosti. Postavljen je upit o razlozima 1,4 milijuna eura vrijednog smanjenja sredstava za izvanredne mjere pomoći u poljoprivredi i 5 milijuna eura vrijednog smanjenja sredstava za program potpore sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda. Zatraženo je obrazloženje o razlozima smanjenja sredstava na stavci Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023. – 2030., a uzimajući u obzir postavljeni cilj od 25% površina pod ekološkom proizvodnjom do 2030. godine te je postavljen i upit o razlozima smanjenja sredstava za sprečavanje i smanjenje nastanka otpada od hrane i doniranja hrane. Pozitivnim je ocijenjeno 1 milijun eura vrijedno predloženo povećanje sredstava za održavanje šumskih i protupožarnih prometnica i upitano za termin raspisivanja natječaja iz sredstava za opće korisne funkcije šuma za nabavku vatrogasnih vozila. Kako je u analitičkom prikazu podprojekata predloženo 25 milijuna eura vrijedno smanjenje stavke Investicijski krediti za ruralni razvoj upitano je za razloge tog smanjenja. Postavljen je i upit o sredstvima koja se planiraju za ostvarenje prava prvokupa poljoprivrednog zemljišta od strane države, te je upitano je li Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo ponude za ostvarenje ovog prava. Upitano je i za planirane aktivnosti vezane uz čišćenje kanala i korita rijeka kako bi se smanjile poplave, te je rečeno kako se čišćenje hrvatskih rijeka ne obavlja već trinaest godina, što je jedan od razloga zbog kojih su izazovi vezani uz poplave sve veći jer su se smanjili adsorpcijski kapaciteti naših rijeka, dok su se korita nekih rijeka podigla i za 2 metra. U tom smislu rečeno je kako bi Republika Hrvatska što prije s Europskom komisijom trebala pokrenuti pregovore kako bi zaštitila posebni interes zajednice, ljudi, životinja i imovine. Zbog sve češće pojave tuče i štete koju izaziva upitano je za provedbu Zakona o sustavu obrane od tuče. Postavljen je i upit o potporama u stočarstvu – mliječnom govedarstvu. Zatražena je informacija o opskrbi pitkom vodom na poplavljenim područjima. Upitano je i o planiranim rokovima pražnjenja retencije Lonjsko Polje, kao i o realizaciji projekata navodnjavanja u Republici Hrvatskoj.

Predstavnica Ministarstva poljoprivrede odgovorila je kako se kod smanjenja sredstava za izvanredne mjere pomoći u poljoprivredi i za program potpore sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda radi o sredstvima koja su ostala neiskorištena nakon natječaja, te se ista preraspodjeljuju na novi program potpore koji je s početno planiranih 26 milijuna eura povećan na 31 milijun eura. Istaknula je kako se uskoro, zbog poplava, kreće s novim izvanrednim mjerama pomoći poljoprivrednicima. Provedba Akcijskog plana za razvoj ekološke poljoprivrede financirati će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a smanjenje sredstava rezultat je značajnog smanjenja troškova promidžbe. Slično obrazloženje dala je i za smanjenje sredstava za sprečavanje i smanjenje nastanka otpada od hrane i doniranje hrane. Kao razloge smanjenja sredstava iz EPFRR navela je smanjenu dinamiku zahtjeva isplate sredstava iz Mjere 4. Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020, ali i procijenjene potrebe angažiranja službenika koji rade na ugovaranju, obradi natječaja i isplatama. Sredstava su početno planirana u iznosu od 370 milijuna eura, a do danas je potrošeno više od 190 milijuna eura, pa obzirom da ta sredstva možemo koristiti do 2025. godine, a imajući u vidu zahtjeve za prebacivanje mjera koje se odnose na mlade poljoprivrednike i nerazvrstane ceste iz 2024. godine na 2023. godinu, kojima je Ministarstvo poljoprivrede odlučilo udovoljiti, to će zahtijevati i značajan broj djelatnika na poslovima pripreme natječaja, ugovaranje i obradu pristiglih zahtjeva u narednom vremenu. Povećane troškove i poremećene lance opskrbe navela je kao razloge smanjenja dinamike zahtjeva isplate i rekla kako je ovisno o dinamici podnošenja zahtjeva za isplatu ova sredstava moguće vratiti.  Istaknula je kako će dio prihoda iz OKFŠ-a biti veći nego što je planirano, pa se posljedično više sredstava ulaže u šumske i protupožarne prometnice.
Ministarstvo poljoprivrede alociralo je 900.000 eura Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za potrebe financiranja rada 300 prizemnih generatora za obranu od tuče. Zahtjeva za osiguranje prava prvokupa državnog poljoprivrednog zemljišta je bilo, no procijenjeno je kako isto nije potrebno koristiti, no za slučaj potrebe dodatnih sredstava za osiguranje prava prvokupa moguće je u okviru proračunskih stavki povećati sredstva. Predstavnik Hrvatskih voda odgovorio je kako se uskoro počinje s ispuštanjem vode iz Lonjskog polja u Dunav i ukazao na potrebu senzibiliziranja javnosti o važnosti participiranja u sustavu obrane od poplave, te u tom smislu onemogućiti gradnju u nekim poplavnim područjima, ali i ubrzati postupke čišćenja korita rijeka i kanala.  

Nakon provedene rasprave Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora većinom je glasova (6 glasova „za“ i  1 glas „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

te odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za 2023. i 2024. godinu za:
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste d.o.o.
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Hrvatske autoceste d.o.o.
- HZ Infrastrukturu d.o.o

    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Marijanu Petir, predsjednicu Odbora.


                                PREDSJEDNICA  ODBORA
                                
                                         Marijana Petir