Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o Izvješću o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za 2015. godinu

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 5. sjednici, održanoj 8. i 9. ožujka 2016. godine, Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za 2015. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora sukladno odredbi članka 13. stavka 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju dostavilo Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, aktom od 26. veljače 2016.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog  radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnio je prof.dr.sc. Ivo Družić, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Podnositelj je istaknuo kako je u Izvješću detaljno prikazana misija, ciljevi i način rada NVZVOTR-a u 2015. godini. Nacionalno vijeće je tijekom 2015. godine održalo devet sjednica na kojima se raspravljalo o pitanjima koja su od važnosti za znanstvenu djelatnost, raspravljao je o nizu predmeta, te davalo očitavanja na iste, mišljenja, podrške, preporuke, prijedloge, tumačenja i dr.  U području znanosti dvije su teme dominirale aktivnošću Nacionalnog vijeća – stanje i financiranje znanstveno-istraživačkog rada te znanstveni centri izvrsnosti. S tim u svezi, podnositelj je ukazao na problematiku financiranja sustava znanosti u Republici Hrvatskoj naglasivši kako je Republika Hrvatska od nastupa ekonomske krize 2008. godine smanjila izdvajanja za znanost i visoko obrazovanje, te da sadašnje stanje financiranja znanosti nije dugoročno održivo. Štoviše, Hrvatska je jedina europska tranzicijska zemlja koja je u vrijeme krize smanjila izdvajanja za znanost.

Raspravljajući o navedenom Izvješću mišljenje je članova Odbora kako je Nacionalno vijeće, kao stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti, izvršavalo svoju zakonom određenu zadaću tijela zaduženog za strateško promišljanje sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

 Isto tako, pozitivnim je ocijenjena involviranost Nacionalnog vijeća u pokretanju postupka za utvrđivanje prijedloga znanstvenih centara izvrsnosti, te angažman na izradi novog Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja koji je u izradi. Također, zbog velikog raspona kvalitete na hrvatskim sveučilištima pozitivnim je ocijenjen angažman Nacionalnog vijeća u izradi  novog Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

S ciljem unaprjeđenja sustava znanosti i visokog obrazovanja, te njegove povezanosti s gospodarskim strukturama, sugerirano je predlagatelju da Nacionalno vijeće pro futuro  treba aktivnije poticati istraživanja u STEM području, budući da isti predstavlja bitan čimbenik gospodarskog razvoja zemlje. Tema rasprave bila je i problematika financiranja znanstveno-istraživačkog rada, te korištenje sredstava iz fondova Europske unije kao i osiguranje nacionalnih inicijalnih sredstava koja su nužna za prijavu europskih projekata.

S tog aspekta, istaknuto je da svaka zemlja članica Europske unije vode brigu o vlastitom razvoju znanosti i tu brigu iskazuje znatnim izdvajanjem nacionalnih sredstava za znanost. Sredstva fondova Europske unije za znanost su značajna, ali ona ne mogu biti kompenzacija smanjenim nacionalnim izdavanjima. 

Nakon provedene rasprave, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg    z a k lj u č k a


PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA 2015. GODINU


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora  određena je  prof. dr. sc. Gordana Rusak, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Sabina Glasovac, potpredsjednica Odbora. 

 

                                                                                                PREDSJEDNICA

prof. dr. sc. Gordana Rusak