Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 950;

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 66. (elektroničkoj) sjednici, održanoj 12. svibnja 2020. godine, Prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 950, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. svibnja 2020. godine.  

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Zakonom o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti stvorit će se okvir za osnivanje Sveučilišta kao visokoobrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove za potrebe obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti. Transformacija Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ u visokoobrazovnu i znanstvenoistraživačku ustanovu za potrebe obrambenog sustava u skladu je sa strateškim smjernicama iz „Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2024. („Narodne novine“ br.  151/2014.) Također, u Strategiji nacionalne sigurnosti koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 2017. godine („Narodne novine“ br. 73/2017.), rečeno je da se predloženim Zakonom o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti stvaraju ključni uvjeti za daljnji razvoj Hrvatske vojske i vojnog umijeća kao znanosti, za što postoje nacionalne i međunarodne potrebe.

Istaknuto je da Sveučilište obrane i sigurnosti zadovoljava uvjete osnivanja o propisanom broju područja i polja sukladno članku 54. stavku 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., i 31/17. ). Postupak inicijalne akreditacije svakog novog sveučilišta propisan je Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 45/09.) što je u ovom slučaju ispoštovano. Budući da inicijalna akreditacija nije provediva zbog nepostojanja Strateškog dokumenta mreže visokih učilišta koji donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koji je sukladno članku 18. predmetnog Zakona dio osnovne dokumentacije predložena je akreditacija kroz statusnu promjenu akreditiranih studijskih programa. Način akreditacija kroz statusnu promjenu akreditiranih studijskih programa jedan je od načina akreditacije koji je već primjenjen u dvama zakonima o osnivanju sveučilišta. Prethodno prijedlogu Zakona za statusnu promjenu akreditiranih studijskih programa potpisan je poseban sporazum sa sveučilištima u Zagrebu i Splitu, a dinamika i način prijenosa utvrdit će se posebnim planom (prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti članak 27. stavak 3.).

Na posebnost visokog obrazovanja i znanstvenog istraživanja za potrebe obrane i sustava domovinske sigurnosti izravno utječe sigurnosna i obrambena politika definirana Strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske i Strateškim pregledom obrane.  
Nadalje, izvođenjem specijaliziranih studijskih programa koji zadovoljavaju potrebe obrambenoga i sigurnosnog sustava omogućava se razvoj interdisciplinarnog područja znanosti u polju „Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće“.
Sveučilište obrane i sigurnosti omogućavat će obrazovanje budućih časnika Hrvatske vojske te integraciju postojećih studijskih programa Hrvatskog vojnog učilišta, ali i zaposlenika u drugim tijelima čiji su poslovi i nadležnosti povezani s domovinskom sigurnosti.  
Sveučilište obrane i sigurnosti razvijat će i baviti se znanstveno-istraživačkim radom u potpori vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih aktivnosti, ali i aktivnosti drugih tijela iz sustava domovinske sigurnosti, što jamči najvišu razinu kvalitete i interoperabilnosti prema komparativnim analizama drugih europskih i svjetskih vojnih sveučilišta.

Predloženim se Zakonom uređuju posebnosti Sveučilišta obrane i sigurnosti s obzirom na specifičnosti obrambenog resora. Glavni smjer sustava obrazovanja za potrebe Hrvatske vojske određen je u razdoblju osnivanja Hrvatske vojske tijekom Domovinskoga rata kada je određeno da se Hrvatska vojska razvija kao integralni dio hrvatskoga društva.

Većina članova Odbora pohvalila je namjeru donošenja zakona s ciljem osnivanja integriranog vojnog sveučilišta koje će djelovati sukladno članku 54. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u dva znanstvena područja i jednom interdisciplinarnom znanstvenom području. Jednako tako, većina članova Odbora smatra kako je donošenje navedenog Zakona od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku.
U raspravi su, na tekst Zakona, istaknuti sljedeći prijedlozi:
-    predlaže se nadopuna članka 1. stavka 2. na način da se iza riječi „sigurnosti“ doda sljedeći sadržaj: „a nakon dobivene suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Senata Sveučilišta u Splitu“. Navedenom dopunom uskladio bi se sadržaj pravne norme s odredbama članka 68. Ustava RH kojima se jamči autonomija sveučilišta, u ovome slučaju riječ je o autonomiji Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu. Jednako tako, dopuna članka 1. stavka 2. Prijedloga potrebna je i zbog usklađenja s odredbama članka 4. stavka 4. i 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
-    predlaže se nadopuna članka 1. stavka 4. Prijedloga zakona na način da se na kraju stavka 4. iza riječi „akreditacije“ doda sljedeći sadržaj: „već će se provesti postupak reakreditacije sukladno članku 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju“;
-    predlaže se članak 5. Prijedloga nomotehnički i gramatički urediti primjereno normativnom izričaju.

S ciljem unaprjeđenja sustava  znanosti i visokog obrazovanja, u raspravi je istaknuta važnost stvaranja integriranih sveučilišta i provođenje sveučilišnih programa studentima na odjelima sveučilišta u okviru obrambenog sustava. 
Nakon sjednice članovi Odbora iz reda zastupnika Kluba SDP-a izrazili su mišljenje kako bi se navedeni Prijedlog zakona trebao izostaviti s dnevnog reda aktualne sjednice.

Nakon rasprave Odbor je većinom glasova (5 “za”, 1 “protiv” i 2 “suzdržana“) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg z a k lj u č k a

Prihvaća se Prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona. 

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti dr. sc. Damir Tomić, potpredsjednik Odbora.                            

 

PREDSJEDNICA ODBORA

doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović