Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 941

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 65. (elektroničkoj) sjednici održanoj 5. svibnja 2020.godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 941, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. travnja 2020. godine.  

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Ovim zakonskim prijedlogom osigurat će se provedba mjera zaštite i obnove oštećenih kulturnih dobara uslijed potresa koji je zadesio Grad Zagreb i okolicu, primjena elektroničkog programa "eDozvola" u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra, kao i provedba Uredbe (EU) 2019/880 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o unosu i uvozu kulturnih dobara.

Također, Prijedlogom zakona uređuje se zabrana pregleda arheoloških zona, arheoloških nalazišta (lokaliteta) i područja pojedinačnih arheoloških nalaza uključujući i podvodne zone i nalazišta, zaštićenih u skladu s ovim Zakonom, detektorima za metal ili drugim sličnim uređajima u svrhu pronalaženja arheoloških nalaza, bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela. 

 Isto tako, prijedlogom zakona uređuje se postupanje Ministarstva kulture i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u slučaju nastanka ili proglašenja izvanrednih okolnosti (potres, požar, poplava i druge izvanredne okolnosti) kojima je prouzročena šteta na kulturnim dobrima, te se uređuje popis štete i izrada i donošenje programa mjera zaštite i obnove oštećenih kulturnih dobara.

U raspravi je istaknut prijedlog nomotehničkog karaktera kojim bi se u članku 6. Prijedloga izostavila  riječ „sličnim“ iz razloga što arheološki nalazi ne moraju biti otkriveni isključivo metalnim uređajima, već mogu biti otkriveni i drugim uređajima.

Odbor je većinom glasova (7 glasova “za“ i 2 „suzdržana“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti dr. sc. Damir Tomić, potpredsjednik Odbora.                            

PREDSJEDNICA ODBORA
doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović