Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 823

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 59. sjednici održanoj 23. siječnja 2020. godine Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. siječnja 2020. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnijela je predstavnica predlagatelja.

Predstavnica predlagatelja istaknula je kako se s ciljem jačanja internacionalizacije visokog obrazovanja, reguliranja potreba tržišta rada, suradnje visokog obrazovanja i gospodarstva te položaja stranih studenata u skladu s propisima Republike Hrvatske, ovim zakonskim prijedlogom predlaže da se u definiciju studenta uključe svi studenti koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, bez obzira na državljanstvo. 

Nadalje, predloženi zakon usklađuje se s propisima Republike Hrvatske koji omogućavaju rad državljana trećih zemalja – Zakonom o strancima („Narodne novine“ br. 130/11., 74/13., 69/17., 46/18. i 66/19.) te koji osigurava jednaka prava u visokom obrazovanju osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom – Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 70/15. i 127/17.)   

Navodeći razloge donošenja zakona po hitnom postupku predstavnica predlagatelja istaknula je kako važeći Zakon u velikoj mjeri otežava ispunjavanje indikatora projekata internacionalizacije visokog obrazovanja financiranih sredstvima Europske unije te da u Republici Hrvatskoj postoji značajna potražnja za radnom snagom, pogotovo visokoobrazovanom, kao i opravdana potreba da se u tržište rada uključi što veći broj visokoobrazovane radne snage već tijekom studija. 

U raspravi članovi Odbora podržali su donošenje izmjene predmetnog zakona čija je bit u proširenju definicije pojma „student“, a koji pojam će sada obuhvatiti i studente iz Europskog prostora visokog obrazovanja, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije, studente pod međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj, kao i studente iz neke od trećih zemalja odnosno studente na međunarodnoj razmjeni koji pohađaju neke od studija na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj .  

Nakon kraće rasprave, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu većinom glasova (7 “za” i 2 “suzdržana”) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru  d o n o š e nj e 
       

ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA  

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti dr. sc. Damir Tomić, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNICA  ODBORA
doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović