Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 40. sjednici održanoj 13. ožujka 2014., Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 6. ožujka 2014.

Odbor je u smislu članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu zainteresiranog  radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici  predlagatelja.

Predstavnici predlagatelja istaknuli su da je Vlada Republike Hrvatske izradila prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2014. godinu kako bi usvojila preporuke Vijeća Europske unije u svrhu rješavanje prekomjernog proračunskog manjka. Naime, Vijeće EU, a na prijedlog Europske komisije, je u siječnju  donijelo preporuke kojim se od Hrvatske traži brža fiskalna konsolidacija od one predložene prvim proračunom za razdoblje 2014.-2016. S tim u svezi, istaknuli su da prijedlogom izmjena i dopuna ukupni prihodi Državnog proračuna iznose 117,1 milijardu kuna, dok se  rashodi povećavaju se sa 130,5 milijardi kuna na 130,7 milijardi kuna, odnosno za 103,3 milijuna kuna. Slijedom ukupno planiranih prihoda  manjak državnog proračuna za 2014. godinu iznosit će 13,6 milijardi kuna ili 4,1% bruto domaćeg proizvoda.

Na poziciji Ministarstva kulture Republike Hrvatske novim planom predviđeno je smanjenje sredstava  na 770.808.160 mil.kuna, dok je na poziciji Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta  Republike Hrvatske predviđeno smanjene sredstava na 11.936.875.371 mil.kuna. Također, novim Planom sredstva Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti smanjena su na 52.521.993 mil.kuna.

U raspravi članovi Odbora  većinom glasova podržali su navedeni Prijedlog, posebno napore Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta Republike Hrvatske  kojima se osiguravaju  dodaci na plaće u iznosu  od 4.8.i 10.% zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama.

Također,iskazano je zadovoljstvo što se  Prijedlogom izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. vodilo računa, i na jedan način,dala potpora odgoju i obrazovanju posebno djece u predškolskoj dobi, kao i programima odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju, programima odgoja i naobrazbe djece pripadnika nacionalnih manjina te odgoja i obrazovanje darovite djece.

Suprotno tome, a uvažavajući činjenicu da ulaganja u znanost i visoko obrazovanje   predstavljaju glavne čimbenike iznimno važne za razvoj hrvatskog gospodarstva, mišljenje je pojedinih članova Odbora da  navedena  ulaganja u Republici Hrvatskoj nisu  na zadovoljavajućoj razini, te da se trebaju sustavno povećavati, slijedeći model finskog ulaganja u sustav znanosti i visokog obrazovanja. Isto tako, u raspravi iznijete su primjedbe kojima se ovim Prijedlogom smanjuju  sredstava primjerice na   opremanja knjižnica u osnovnim i srednjim školama, zatim smanjenje sredstava za financiranje znanstvene djelatnosti, smanjenje sredstava za održavanje znanstvenih skupova te izdavanje znanstvenih časopisa. Nadalje, zauzeto je stajalište pojedinih članova Odbora da se prije izrade Prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna  trebala napraviti sustavna analiza u cijelosti koja bi dala određene pokazatelje kojim proračunskim korisnicima treba povećati a kojima smanjiti sredstva.Također,ukazano je i na određene probleme koncepcijske naravi koji se pojavljuju u postupcima izvršavanja državnog  proračuna.

U dijelu rasprave o raspodijeli  sredstava programa  pripadnika nacionalnih manjina u ovome slučaju romske  nacionalne manjine  iznijeta je određena problematika koja se odnosi na realizaciju odnosno preusmjeravanju sredstava za obrazovanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine.

Raspravljajući o predloženim sredstvima na  poziciji  Ministarstva kulture Republike Hrvatske, mišljenje je pojedinih članova Odbora da se ista trebaju usmjeravati na projekte i kulturne djelatnosti koje investiranjem proizvode određeni  ekonomski efekt. K tome, je i izraženo nezadovoljstvo što se ovim Prijedlogom smanjuju sredstva i za programe  zaštite kulturne baštine.
            
Nakon  provedene  rasprave  Odbor je većinom glasova (6 ZA i  3 PROTIV) odlučio predložiti Hrvatskom saboru  donošenje  


IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
    ZA 2014 GODINU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je  prof. dr. sc. Valter Boljunčić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove odsutnosti mr. Jasen Mesić potpredsjednik Odbora, odnosno Dunja Špoljar, članica Odbora.
 

PREDSJEDNIK


Prof. dr. sc. Valter Boljunčić