Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport s rasprave o Izvješću o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 2. sjednici Odbora, održanoj 9. ožujka 2016. godine, razmotrio je Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. veljače 2016. godine.

Odbor je Izvješće razmatrao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju podnositelj Izvješća iznio je osnovne značajke Izvješća, navodeći kako je ono sastavljeno u Uredu za suzbijanje zlouporabe droga, ali pripremljeno parcijalno u svim mjerodavnim institucijama koje se bave tematikom zlouporabe droga. Iz tog razloga Izvješće je sveobuhvatno i daje niz informacija i podataka za cjelovit i kvalitetan prikaz problematike.

U 2014. godini ukupno je u zdravstvenom sustavu bilo liječeno 7812 osoba (46 osoba manje no godinu prije), od čega je 80% ovisnika o opijatima (najvećim dijelom ovisnika o heroinu - 95%), pa je liječenje u većini slučajeva dugotrajno. Slično kao i godinu prije novih ovisnika u tretmanu je 1055 što je udio od 13,5 % od ukupnog broja liječenih. Ono što je zabrinjavajuće, činjenica je da vrlo malo ovisnika u sustav liječenja ulazi dragovoljno, te da se sve ranije dolazi u prvi kontakt s drogom, dok istovremeno dobna granica za ulazak u zdravstveni sustav na liječenje nije dovoljno smanjena. Naime, od prvog konzumiranja droge do liječenja protekne i više od 5 godina.

Naglašena je važnost donošenja standardiziranih smjernica za područje tretmana, prihvaćanje koncepta standarda kvalitete kao kriterija financiranja programa i projekata koje provode udruge, provedba specifičnih edukacija i treninga u skladu s detektiranim potrebama na terenu, kako bi se u budućnosti financirali samo oni programi kojima je utvrđena učinkovitost, koji su procijenjeni kvalitetnijima.

Također, istaknuto je kako je u 2014. godini donesen novi Popis droga, psihotropnih tvari  i biljaka iz koje se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (NN 156/14), a glavna mu je karakteristika da uvodi generički pristup kontroli novih droga, čime se omogućilo da cijeli niz ranije legalno dostupnih psihoaktivnih spojeva uđe u sferu kaznenopravne odgovornosti. Naime, iznesen je podatak kako se godišnje na tržištu pojavi oko 100 (sto!) novih spojeva u sferi droga.
Također, Izvješće pokazuje kako rasprostranjenost droge u Hrvatskoj nije ravnomjerna. Naime, najviše je ima u priobalnim županijama i Gradu Zagrebu.
U 2014. godini, prema Izvješću, u različite segmente borbe protiv zlouporabe droga utrošeno je 784 milijuna kuna, što je 0,24% BDP-a.

U raspravi koja je uslijedila istaknuto je zadovoljstvo Izvješćem, pozitivnim pomacima u sprječavanju zlouporabe droga, podacima koji se u njemu iznose, ali i strukturom izvješća, što ukazuje na ozbiljnost pristupa problematici na koju se odnosi.

U raspravi gotovo svih članova Odbora najčešće je korištena riječ "prevencija", jer liječenje ovisnika o drogi, ako i kada započne, dugotrajno je i skupo. Velik problem predstavlja i stigmatizacija društva koje još nije dovoljno "otvoreno" da bivšim ovisnicima bez rezerve pruži podršku u njihovu povratku u život. U smislu prevencije govorilo se i o zdravstvenom odgoju u školama, ističući kako oko zlouporabe droga gotovo postoji konsenzus, no naglašavajući da se o opasnostima droge mora govoriti od prvog razreda osnovne škole nadalje.

Postavljeno je pitanje opravdanosti dekriminalizacije droge za osobnu uporabu, na što je predstavnik predlagatelja odgovorio kako su pokazatelji, usprkos početnom strahu kakvi će biti rezultati izmjena kaznenog zakona, dobri. Napomenuo je kako sustav i dalje sankcionira raspačavanje (dilanje) droga, a osobito se teškim (ne)djelom u tom smislu smatra i tretira raspačavanje droge u školi ili blizini škola.

U raspravi je također istaknuto kako je Ured zasigurno pravovremeno poduzeo potrebne korake i brzo dao odgovor na pojavu novih tvari na tržištu, obzirom da je prilikom rasprave o Izvješću za godinu ranije aktualno bilo pitanje novih spojeva na tržištu (tzv. mirisalice u smart shopovima i slično), što ove godine nije slučaj.
S obzirom na dio Izvješća, detektiran je i problem roditelja koji nemaju i ne žele imati kontrolu nad kretanjima svoje djece u noćnim izlascima, te je istaknuto kako u rješavanja problema zlouporabe droga moraju biti uključeni svi - od obitelji do represivnog aparata, međusobno se podupirući i surađujući.
Na pitanje članova Odbora, istaknuta je dobra suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanje i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje, kako u prevenciji, tako i u pripremi kurikuluma. Također na pitanje članova Odbora o postojanju i broju tzv. vikend-narkomana i njihovu broju, odgovoreno je kako ih zasigurno ima, no nije moguće egzaktno prikazati njihov broj. No, analizom otpadnih voda u Gradu Zagrebu u dane vikenda i neposredno nakon njega utvrđena je veća količina opijata (konkretno kokaina) u otpadnim vodama no tijekom tjedna.
S obzirom na "izbjegličku krizu" postavljeno je i pitanje moguće veće prisutnosti droga, no kako je rečeno, zasad nema vidljivog utjecaja i povezanosti. To se objašnjava (povećanom) kontrolom na nekoliko granica prije dolaska izbjeglica na granice Republike Hrvatske, a i pojačanom kontrolom na našim granicama.

Zaključno, Izvješće je pohvaljeno na više razina, a pojavila se i ideja za proširenje aktivnosti Ureda za sprječavanje zlouporabe droga na borbu sa svim vrstama ovisnosti s obzirom na povećan broj ovisnika o alkoholu, pušenju, kockanju, a u posljednje vrijeme sve više i Internetu.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su jednoglasno (8 glasova „za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru  donošenje sljedećeg zaključka:

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2014. GODINU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio g. Ivana Vrdoljaka, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Ivan Vrdoljak