Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport s rasprave o Izvješću o radu policije u 2021. godini

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 33. sjednici Odbora, održanoj 28. listopada 2022. godine, razmotrio je Izvješće o radu policije u 2021. godinui koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 21. lipnja 2022. godine.

Odbor je Izvješće razmatrao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju, predstavnik Vlade Republike Hrvatske ukratko je iznio osnovne značajke Izvješćao radu policije u 2021. godini. Kazneno pravna zaštita djece i obitelji obuhvaća specifičan dio kriminaliteta koji je počinjen na štetu djece i maloljetnika. Prati se i obiteljsko nasilje, vršnjačko nasilje 
te nasilje vezano uz rodne odnose. Njihovim otkrivanjem i prijavljivanjem ne ostvaruje se samo značajan doprinos kaznenopravnoj zaštiti djece i mladeži, već se ostvaruje i strateško usmjerenje kriminalističke policije u provedbi prevencije i suzbijanja ukupnog delinkventnog ponašanja djece i maloljetnika. 
Kaznenopravna zaštita djece ima za cilj zaštitu djece kao posebno ranjive skupine od različitih oblika viktimizacije, a zbog specifične povezanosti koja također utječe na ranjivost žrtava prati se i kriminalitet na štetu obitelji/bliskih osoba. 

Tijekom 2021. godine u Republici Hrvatskoj je otkriveno i prijavljeno ukupno 9.045 kaznenih djela iz područja kaznenopravne zaštite djece i obitelji, što je u odnosu na prethodnu 2020. godinu, kada je evidentirano 7.895 kaznenih djela, povećanje za 14,6 %, čime se nastavlja višegodišnji trend porasta ove vrste kriminaliteta. Posljedice pandemije COVID-19 uključuju i pojavu novih oblika kriminaliteta, ali i pojačane rizike za specifične vrste kaznenih djela upravo u području kaznenopravne zaštite djece i 
obitelji stoga je fokus postupanja linije rada usmjeren upravo na prikupljanje saznanja o izloženosti djece fizičkom nasilju, seksualnom zlostavljanju ili drugom ugrožavajućem ponašanju i adekvatnoj zaštiti žrtava.

Očekivano, najznačajniji udio čine kaznena djela iz Glave XVIII. kaznena djela protiv braka, obitelji i djece s udjelom od 54,3 % u ukupnom kriminalitetu kaznenopravne zaštite djece i obitelji. Tijekom 2021. godine u grupaciji kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece, ukupno je evidentirano 4.910 kaznenih djela što je 9,8 % više u odnosu na 2020. godinu kada je ukupno evidentirano 4.470 kaznenih djela iz ovog područja kriminaliteta. Kao i ranijih godina najzastupljenije je kazneno djelo 
povreda djetetovih prava, evidentirano je 2.424 kaznenih djela što je za 9,8 % više u 
odnosu na 2020. godinu kada je evidentirano 2.208 kazneno djelo.

U grupi kaznenih djela protiv spolne slobode zajedno s kaznenim djelima spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta tijekom 2021. godine je ukupno evidentirano 891 kazneno djelo što je povećanje za 47,3 % u odnosu na 2020. godinu kada je ukupno evidentirano 605 kaznenih djela. Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta ista su u 2021. godini u porastu za 47 %, pri čemu bilježimo značajan porast kaznenog djela spolna zlouporaba djeteta mlađeg od 15 godina kojih je evidentirano 411, što je 74,9 % povećanje u odnosu na 2020. godinu kada je zabilježeno 235 kaznenih djela.
U 2021. godini u kaznenopravnoj zaštiti djece evidentirana su 102 kaznena djela iskorištavanje djece za pornografiju (članak 163. stavak 1. i 3) što je povećanje od 20 % u odnosu na 2020. godinu kada je evidentirano 85 kaznenih djela.
U 2021. godini ukupno je zabilježeno 1.720 kaznenih djela kazneno neodgovorne djece i maloljetnih počinitelja bilježi se blago povećanje ukupnog maloljetničkog kriminaliteta i to za 2,4 % (41 kazneno djelo). Ukupan broj djece i maloljetnika počinitelja je u porastu za 15,3 %, odnosno evidentirana su 132 počinitelja više u odnosu na 2020. godinu što ukazuje na veću policijsku aktivnost tijekom 2021. godine
u otkrivanju, identificiranju i procesuiranju počinitelja kaznenih djela u ovoj dobnoj skupini, ali i na potrebu pozornog praćenja kretanja maloljetničkog kriminaliteta u cilju redukcije i prevencije maloljetničke delinkvencije u budućnosti. Ako razdvojeno analiziramo kriminalitet djece i kriminalitet maloljetnika uočavamo da su kazneno neodgovorna djeca, starosti do 14 godina u 2021. godini počinila 228 kaznenih djela, što je za 14,6 % više u odnosu na 2020. godinu, kada je evidentirano 199 kaznenih djela. Također bilježimo povećanje od 9,9 % u broju djece - kazneno neodgovornih počinitelja kojih je u 2020. godini evidentirano 152, dok je u 2021. godini evidentirano 167 djece. Maloljetni počinitelji (starosti od 14 do 18 godine) u 2021. godini počinili su 1.492 kaznena djela što je na razini 2020. godine.

U raspravi koja je uslijedila postavljeno je i pitanje postupanja policije s obzirom na Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. Prema Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima tijekom 2021. godine evidentirano je 600 prekršaja. Od 600 prijavljenih osoba 10 su bile žene, a bilo je i 59 maloljetnika te 81 povratnik (recidivist). U odnosu na 2021. godinu to je povećanje za 81,8 %. Tijekom 2021. godine evidentirano je ukupno 77 osoba kojima su izrečene mjere zabrane prisustvovanja sportskim natjecanjima, uglavnom na područjima Policijskih uprava zagrebačke, splitsko - dalmatinske, osječko - baranjske i drugih. Najveći broj zabrana uglavnom se odnosio na zabranu prisustvovanju navijača natjecanju sportskih klubova GNK Dinamo i HNK Hajduk.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su jednoglasno (10 glasova ZA) odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg

ZAKLJUČKA

Prihvaća se Izvješće o radu policije u 2021. godini

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio doc dr. sc. Vesnu Vučemilović, predsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA

doc. dr. sc. Vesna Vučemilović