Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 304

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 26. sjednici održanoj 8. srpnja 2022. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 304, koji je Hrvatskom saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. srpnja 2022. godine, uz prijedlog da se predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor je navedeni prijedlog raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Uvodno je predstavnica predlagatelja pojasnila kako se ovim izmjenama usklađuje nacionalno zakonodavstvo radi prenošenja Direktive (EU) 2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU. Jedna od važnijih smjernica predloženog zakona je uvođenje novog prava, (plaćenog) očinskog dopusta u trajanju od deset dana za zaposlene i samozaposlene roditelje. Nadalje, svrha očinskog dopusta, novog instituta koji se uvodi u pravni sustav je omogućiti veću uključenost očeva u skrb o djeci i sudjelovanje u ranoj dobi djeteta. Nadalje, u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske 2020. - 2024., nastavlja se s provedbom mjera u cilju daljnjeg povećanja visine naknade plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust, odnosno predlaže se povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje sa sadašnjih 5.654,20 kuna (170 % proračunske osnovice) na 7.500,13 kuna (225,5 % proračunske osnovice). Na istovjetan način obuhvaća se i korištenje prava na roditeljski dopust za slučaj smrti djeteta zaposlene ili samozaposlene majke te se predlaže povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće sa sadašnjih 5.654,20 kuna (170 % proračunske osnovice) na 7.500,13 kuna (225,5 % proračunske osnovice), te se usklađuje visina naknade plaće za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust zaposlenog ili samozaposlenog roditelja kao prava na rad s polovicom punog radnog vremena te se predviđa povećanje naknade plaće sa sadašnjih 2.328,20 kuna (70 % proračunske osnovice) na 3.658,60 kuna (110 % proračunske osnovice).

Financijska sredstva potrebna za provedbu ovoga zakona iznose 90.882.066 kuna za 2022., a za naredne godine 272.646.200 kuna na godišnjoj razini.

U raspravi koja je uslijedila, članovi Odbora podržali su donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona, osobito u kontekstu povećanja iznosa naknade za korištenje roditeljskog dopusta. U odnosu na predloženo trajanje očinskog dopusta (10 dana za rođeno dijete, odnosno15 dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece) iznesene su primjedbe kako bi bilo potrebno pronaći načina da očinski dopust traje dulje.
U odnosu na ranije rasprave na sjednicama Odbora, pa i na tematskoj sjednici o pravima djece s teškoćama u razvoju i njihovaih roditelja, te najavljenog povećanja naknade za roditeljski dopust do osme godine djetetova života, a što nije obuhvaćeno ovim Prijedlogom zakona, pojašnjeno je kako se u ovom trenu u hrvatsko zakonodavstvo uvodi gore navedena Direktiva, a očekuje se do konca godine cjelovita promjena zakona kojoj je intencija biti jasnija (s obzirom na brojne izmjene koje je izvorni Zakon doživio) i povoljnija za korisnike-

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su jednoglasno (9 glasova za) prihvatili sljedeći Zaključak:

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da donese Zakon o izmjenama dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora određena je doc. dr. sc. Vesna Vučemilović, predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA

doc. dr. sc. Vesna Vučemilović