Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu s rasprave o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2014.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  Hrvatskog sabora na 1. sjednici održanoj 27. siječnja 2016. godine, raspravio je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2014. koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 17. prosinca 2015. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano radno tijelo.

Uvodno je predstavnica predlagatelja istaknula da je Državni ured za reviziju obavio financijsku reviziju 30 političkih stranaka, šest nezavisnih zastupnika te dva člana predstavničkih tijela lokalnih jedinica, kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje za 2014. Navela je da je financijskim izvještajima u poslovanju političkih stranaka za 2014. izraženo 14 bezuvjetnih, 14 uvjetnih i dva nepovoljna mišljenja, te da je o financijskim izvještajima i poslovanju članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica izraženo jedno bezuvjetno i jedno uvjetno mišljenje. Ured je dao i preporuke koje se odnose na sustav unutarnji kontrola, popis imovine, korištenje sredstava za ostvarivanje ciljeva navedenih godišnjim programom rada i financijskim planom.

U raspravi članova Odbora istaknuto je da se svake godine vidi značajan napredak u transparentnosti poslovanja političkih stranaka osobito stranaka koje su parlamentarne, te da je revizija političkih stranaka pridonijela uređivanju i poštivanju pravnih propisa i akata koji se odnose na financijsko poslovanje političkih stranaka. Naglašeno je da nažalost postoji značajan broj stranaka koje nisu podnijele financijska izvješća, iako je vidljivo da se radi o malim političkim strankama i stranaka koje nisu aktivne, uvjetno rečeno, koje se nalaze samo u registru.

Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru  sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2014.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Tulio Demetlika, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Tulio Demetlika