Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, drugo čitanje, P.Z. br. 518

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 19. rujna 2023. godine, raspravio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o porezu na dohodak, drugo čitanje, P.Z. br. 518  koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. rujna 2023. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zaineresirano  radno tijelo. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja iznio je da se ovim izmjenama i dopunama daju ovlasti jedinicama lokalne samouprave da u granicama propisanim zakonom svojim odlukama propišu visinu poreznih stopa za godišnje dohotke (dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim), a s obzirom na ukidanje prireza porezu na dohodak, povećat će se njihova porezna autonomija te se otvara prostor za porezno rasterećenje. 

Također, budući da jedinice lokalne samouprave svojim odlukama mogu samostalno odrediti visine poreznih stopa u povećanim poreznim rasponima, omogućilo bi im se zadržavanje željene razine prihoda. Obzirom da bi se prema predloženim izmjenama Zakona o lokalnim porezima ukinuo prirez porezu na dohodak, odnosno da se dva javna davanja (porez na dohodak i prirez porezu na dohodak) koja se u pravilu ubiru istovremeno ujedinjuju u jedno davanje i primjenjuju na sve vrste dohotka, isto će dovesti do pojednostavljenja cjelokupnog sustava oporezivanja dohotka u Republici Hrvatskoj. 

Nakon provedene rasprave, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  većinom glasova ( 7 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru  da donese 


Zakon o izmjenama  i dopunama Zakona o porezu na dohodak


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Miro Totgergeli, potpredsjednik Odbora. 


                    
POTPREDSJEDNIK ODBORA
                            
MIRO TOTGERGELI