Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugo čitanje, P.Z. br. 526

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 19. rujna 2023. godine, raspravio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama  Zakona o financiranju jedinica lokalne  i područne (regionalne) samouprave, drugo čitanje, P.Z. br. 526 koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. rujna 2023. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao matično  radno tijelo. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je iznio da se ovim izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mijenjaju parametri koji se koriste za izračun sredstava fiskalnog izravnanja. Parametri koji su se do sada koristili za izračun sredstava fiskalnog izravnanja uključivali su i izračun maksimalnog propisanog prireza porezu na dohodak koji se ovim paketom poreznih izmjena ukida. Također ovim izmjenama  mijenjaju se parametri koji se koriste za izračun sredstava fiskalnog izravnanja. Parametri koji su se do sada koristili za izračun sredstava fiskalnog izravnanja uključivali su i izračun maksimalnog propisanog prireza porezu na dohodak koji se ovim paketom poreznih izmjena ukida.

    
Nakon provedene rasprave, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  većinom glasova ( 7 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru  da donese 

Zakon o izmjenama  Zakona o financiranju jedinica lokalne  i područne (regionalne) samouprave


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Miro Totgergeli, potpredsjednik Odbora. 
    

                    
POTPREDSJEDNIK ODBORA
                            
MIRO TOTGERGELI