Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina s rasprave o Izvješću o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora na 1. sjednici, održanoj 23. rujna 2020. godine, raspravljao je o Izvješću o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada, aktom od 24. srpnja 2020. godine. 

Odbor je Izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine razmatrao kao zainteresirano radno tijelo, u dijelu koji se odnosi na provedene aktivnosti za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021. 

Uvodno je predsjednik Odbora rekao kako se temeljem popisa stanovništva dobivaju podaci o broju pripadnika pojedinih nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Na osnovu popisom stanovništva utvrđenog broja pripadnika pojedinih  nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te jedinicama lokalne i područne samouprave,  nacionalne manjine ostvaruju prava iz Ustava, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te drugih zakona. 

Predstavnica predlagatelja uvodno je istaknula da je Popis stanovništva najopsežnije i najsloženije statističko istraživanje s obzirom na brojnost obuhvaćenih jedinica te najbogatiji izvor podataka o stanovništvu neke zemlje. Radi modernizacije prikupljanja podataka, koja se provodi kao jedna od strateških aktivnosti Državnog zavoda za statistiku, Popis 2021. provest će se samostalnim popisivanjem stanovništva kroz sustav e-Građani, i popisivanjem na terenu koje će obavljati popisivači s pomoću elektroničkih uređaja. Pripremnim aktivnostima u 2019.g definirano je programsko rješenje za provedbu popisa i računalni program za upravljanje sustavom elektroničkog prikupljanja podataka, te je  pripremljena  dokumentacija za javnu nabavu usluge izrade programskog rješenja.

U raspravi koja je uslijedila postavljeno je pitanje načina na koji će se osigurati ravnomjerna zastupljenost popisivača iz redova nacionalnih manjina. Istaknuto je i pitanje statističke pogreške te su neki zastupnici napomenuli kako je tendencija povećavanja statističke pogreške unazad zadnjih nekoliko popisa stanovništva, a što je naročito vidljivo kad se usporede popisi birača sa popisom stanovništva. Istaknuto je kako ključnu ulogu u popisu stanovništva imaju popisivači te kvaliteta popisa uvelike ovisi o kvaliteti popisivača, stoga je potrebno da se putem testiranja odaberu popisivači koji će popis obavljati točno, unositi podatke koje su dobili od osoba koje popisuju, te koji neće sugestivno djelovati na građane koje popisuju. Važan segment popisa  predstavlja popisnica te metodološke upute. Stoga popisnica i metodološke upute moraju što prije biti dostupne javnosti kako bi se vidjeli modaliteti pojedinih pitanja te metodološke upute za ispunjavanje popisnice. Naime, nužno je da se prije popisa stanovništva isprave eventualne nejasnoće, osobito kod otvorenih pitanja, te da građani budu pravovremeno informirani. Ukazano je i na popise prostornih jedinica i kartografske prikaze koje za popis stanovništva izrađuje Državna geodetska uprava a koji bi morali biti dostupni javnosti kako bi se pravovremeno mogla korigirati eventualna odstupanja u kartografskim prikazima koji se mogu razlikovati od teritorijalnog razgraničenja pojedinih jedinica lokalne i regionalne samouprave. Postavljeno je pitanje kontrole točnosti podataka te je iznesen prijedlog da se građanima omogući putem elektroničkog sučelja kontrola točnosti njihovih osobnih podataka koji su uneseni u popisnicu. 

Predstavnica predlagatelja odgovorila je članovima Odbora kako pripreme za popis stanovništva traju već pet godina, a probni popis obavit će se od 3. do  19.12.2020.g. te će tada javnosti biti dostupne metodološke upute i popisnica koje će biti objavljeni na stranicama Državnog zavoda za statistiku. 

Zaključno je istaknuto kako je najvažnije da svi građani budu pravovremeno informirani i educirani o popisu stanovništva kako bi popis protekao u tolerantnoj atmosferi, te kako bi se dobili što točniji podaci.  
Nakon provedene rasprave Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina jednoglasno  (10 glasova «ZA») odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg  z a k lj u č k a

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2019. GODINE

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof. dr. sc. Milorada Pupovca, predsjednika Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti dr. sc. Zlatka Hasanbegovića, potpredsjednika Odbora.  

PREDSJEDNIK ODBORA
prof. dr. sc. Milorad Pupovac