Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 145

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora razmotrio je na 11. sjednici održanoj 19. rujna 2012. godine Konačni prijedlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. srpnja 2012. godine.

Odbor je ovaj Konačni prijedlog zakona razmatrao kao matično radno tijelo.

U uvodnom je obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula kako se ovim zakonom nastojalo uvažiti sve primjedbe Europske komisije, koje su se najvećim dijelom odnosile na područje iznimki od načela zabrane diskriminacije, utvrđene čl. 9. st. 2. Zakona, a koje su preširoko postavljene. Naglasila je da se traži donošenje ovoga zakona po hitnom postupku, s obzirom da postoje opravdani državni razlozi radi usklađivanja hrvatskoga zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u području „Socijalna politika i zapošljavanje“.

U raspravi su članovi Odbora posebno razmatrali prijedlog pravobraniteljice za osobe s invaliditetom da se briše članak 5. Prijedloga zakona kojim se u članku 8. Zakona dodaje stavak 2., a koji utvrđuje da se ovaj Zakon ne primjenjuje na uređivanje prava i obveza iz Obiteljskog zakona. Kako je obrazloženo, ovom dopunom izvršeno je usklađivanje Zakona s Direktivom Vijeća 2000/78/EC koja izričito navodi kako njezin sadržaj ne utječe na nacionalne zakonodavne odredbe koje se tiču bračnog statusa te pogodnosti koje proizlaze iz bračnog statusa. Ovom je dopunom predlagatelj želio osigurati autonomno uređenje bračnih i obiteljskih odnosa u Republici Hrvatskoj u pogledu statusa, prava i obveza, neovisno o odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije, jer se ovom dopunom izričito navodi da se Zakon ne primjenjuje na uređivanje prava i obveza uređenih Obiteljskim zakonom.

Članovi Odbora istaknuli su da je ova odredba preopćenita te su se složili s mišljenjem pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u kojem se ističe da će se ovom dopunom onemogućiti pozivanje na ovaj Zakon osobama s invaliditetom koje su lišavane poslovne sposobnosti te stavljane pod skrbništvo u postupcima u kojima se može opravdano sumnjati na diskriminaciju. Kako je u raspravi istaknuto, Obiteljski zakon ne obuhvaća samo bračne odnose nego, između ostaloga, i postupke posvojenja i uzdržavanja, te se osobe s invaliditetom i u ovim predmetima neće moći pozivati na zaštitu od diskriminacije temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE


uz sljedeći amandman na tekst Konačnog prijedloga zakona:


AMANDMAN

Briše se članak 5.

Obrazloženje:

Odredba članka 5. Konačnog prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije onemogućit će osobama s invaliditetom da se pozovu na ovaj Zakon u slučajevima diskriminacije kod primjene instituta kao što su primjerice lišavanje poslovne sposobnosti, uzdržavanje, posvajanje, koje regulira Obiteljski zakon.
Naime, postupanjem državnih i drugih tijela, pravnih i fizičkih osoba temeljem Obiteljskog zakona više se ne bi moglo propitivati o razlozima diskriminacije po Zakonu o suzbijanju diskriminacije, stoga se amandmanom predlaže brisanje navedene odredbe Konačnog prijedloga zakona.


Za svog izvjestitelja na sjednici Sabora Odbor je odredio dr.sc. Furia Radina, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

dr.sc. Furio Radin