Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije s rasprave o Godišnjem izvješću o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 48. sjednici, održanoj 7. prosinca 2023. godine Godišnja izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu s odredbom članka 17. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (”Narodne novine”, broj 42/18), dostavila Agencija za zaštitu osobnih podataka, aktom od 28. ožujka 2023. godine.

Odbor je navedeno Izvješće raspravio kao matično radno tijelo.

U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao s Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetno Izvješće.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja rekao je kako je predmetno Godišnje izvješće podnešeno u zakonskom roku, a izvještajno razdoblje, od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine, obilježile su značajne međunarodne, projektne i edukativno-savjetodavne aktivnosti Agencije, kao i značajan porast broja korektivnih mjera, od kojih je istaknuo i upravno novčane kazne. 

U 2022. godini Agencija je izrekla 257 korektivnih mjera, što je povećanje od 117,80 % u odnosu na 2021. kad je izrečeno 118 korektivnih mjera te je izrekla 14 upravnih novčanih kazni u ukupnom iznosu od 528.369,00 eura čime bilježi porast od 250% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

U ovom izvještajnom razdoblju Agencija je u radu imala ukupno 3761 predmet, od kojih je 2204 predmeta zaprimljeno u rad u 2022. godini, a 1557 predmeta je zbog kompleksnosti preneseno iz prethodnog razdoblja. U izvještajnom razdoblju riješeno je 2914 predmeta. Predmeti koji su zaprimljeni u 2022. godini najvećim se dijelom odnose na davanje stručnih mišljenja na upite fizičkih i pravnih osoba pri čemu je veći dio zahtjeva od fizičkih osoba.

Zaprimljeni predmeti odnosili su se na pritužbe/zahtjeve građana za utvrđivanje povrede prava, predstavke drugih tijela kojima prosljeđuju na daljnji postupak zahtjeve za utvrđivanje povrede prava, upite i sumnje građana u nezakonitu obradu osobnih podataka te upite građana kojima traže mišljenje o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka u pojedinim sektorima. Također, Agencija u ovom izvještajnom razdoblju bilježi porast broja zaprimljenih zahtjeva za utvrđivanje povrede prava o kojima Agencija sukladno članku 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka odlučuje rješenjem, a broj riješenih zahtjeva za utvrđivanje povrede prava iznosi 317.

Sukladno svojim istražnim ovlastima, Agencija je provela ukupno 1140 nadzora koji obuhvaćaju nadzore na zahtjev ispitanika, na prijedlog treće strane te po službenoj dužnosti, a od ukupnog broja nadzora/nadzornih aktivnosti 299 je provedeno izravno, dok je 841 nadzora/nadzornih aktivnosti provedeno neizravno. Broj građana koji se svakodnevno telefonski javlja Agenciji znatno je veći u odnosu na broj zaprimljenih upita pisanim putem te je zabilježeno preko 2800 poziva. Nadalje je dodao kako je pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, 19. i 20. svibnja 2022. godine, u Cavtatu i Dubrovniku, Agencija imala čast biti domaćinom jubilarne 30. konferencije europskih nadzornih tijela. 

Istaknuo je i Twinning projekt „Pružanje potpore u implementaciji moderniziranog zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka Republike Sjeverne Makedonije“ te projekt sufinanciran iz programa Europske unije za Prava, jednakost i građanstvo pod nazivom „Kampanja podizanja svijesti o zaštiti podataka za male i srednje poduzetnike“ (ARC) tijekom kojeg je educirala više od 2500 malih i srednjih poduzetnika te izradila čitav niz edukativnih materijala. Uvodno je dodano kako Agencija postupa transparentno u zakonodavnom okviru, kako ima dobru suradnju sa medijima i nevladinim sektorom te kako daje stručne informacije, pojašnjenja i informacije o postupanjima putem svoje internetske stranice i društvenih mreža. Agencija ima i proaktivni pristup koji je, za primjer, vidljiv prilikom davanja uputa navijačima u Kataru, ali prvenstveni predmet postupanja je nadzor odnosno osiguranje zaštite osobnih podataka građana.

Tijekom rasprave član Odbora apelirao je da se ovakva izvješća za prethodnu godinu ne raspravljaju na Odboru krajem tekuće kalendarske godine. Postavljeno je i pitanje o mogućnosti izuzimanja snimke videonadzornih kamera, a vezano za konkretan slučaj u kojem je voditelju obrade-društvu iz područja energetskog sektora, upravo zbog nedostavljanja snimki videonadzornih kamera (kopije osobnih podataka) na zahtjev ispitanika, izrečena upravna novčana kazna u iznosu od 940.000,00 kuna (124.759,44 eura). Rečeno je i da je to društvo iz energetskog sektora bilo dužno izuzeti snimku, a Agencija, koja ima mogućnost zapečatiti i izuzeti sredstva obrade podataka, isto nije mogla učiniti obzirom da je zahtjev došao naknadno te je voditelj obrade snimku u međuvremenu obrisao. Istaknuto je i kako je u konkretnom slučaju kazna izrečena te kako je postignuta generalna prevencija, ali je potrošač svakako ostao zakinut jer nije ostvario svoje pravo niti dobio obeštećenje. Član Odbora izrazio je zadovoljstvo predmetnim Izvješćem iz kojeg se moguće informirati o pravima vezanim za zaštitu osobnih podataka. 

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (sa 6 glasova „ZA“ i  2 „SUZDRŽANA“ glasa) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine. 


PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Borić