Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije s rasprave o: a)Prijedlogu odluke o razrješenju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije; b) Prijedlogu odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 45. sjednici, održanoj 27. rujna 2023. godine Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije i Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora u skladu s odredbama članka 76. Zakona o elektroničkim medijima (”Narodne novine”, broj 111/21 i 114/22) dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. srpnja 2023. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije i Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije raspravio kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja rekao je da predsjednika i ostale članove Vijeća za elektroničke medije imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, na način da Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za članove Vijeća. Odredbom članka 76. stavka 3. Zakona propisano je da se predsjednik i članovi Vijeća imenuju na razdoblje od pet godina, a ono se produžuje do imenovanja novog predsjednika ili člana Vijeća ako do njegova isteka novi predsjednik ili član Vijeća nije izabran, najdulje na šest mjeseci, te mogu biti ponovno imenovani.

Zbog isteka mandata dosadašnjem članu i predsjedniku Vijeća Josipu Popovcu te članovima Vijeća Damiru Bučeviću i Robertu Tomljenoviću Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2023. utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i dijela članova Vijeća.

Na istoj sjednici Vlada Republike Hrvatske je, na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Vijeća, kojim se predlaže imenovati za članove Vijeća Josipa Popovca, mr.sc. Mladena Čuturu i Roberta Tomljenovića te Josipa Popovca predsjednikom Vijeća za elektroničke medije. Naglašeno je i da je na javni poziv pristiglo 19 prijava kandidata.

U raspravi na Odboru predložen je amandman na Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije na točku 3. Prijedloga odluke kojim se predlaže bisanje teksta: ”s danom 21. rujna 2023.,”.
  
Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (sa 6 glasova ”ZA”, 2 glasa ”PROTIV” i 1 "SUZDRŽANIM" ) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Podržava se donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije zajedno sa sljedećim 

AMANDMANOM

U točki 3. briše se:”s danom 21. rujna 2023.,”.

Obrazloženje 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2023. godine utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije gdje je predloženo da se Robert Tomljenović razriješi dužnosti člana Vijeća za elektroničke medije s danom 21. rujna 2023., zbog isteka mandata. Odredbom članka 76. stavka 3. Zakona o elektroničkim medijima propisano je da se predsjednik i članovi Vijeća imenuju na razdoblje od pet godina, a ono se produžuje do imenovanja novog predsjednika i/ili člana Vijeća ako do njegova isteka novi predsjednik i/ili član Vijeća nije izabran, najdulje do šest mjeseci te mogu biti ponovno imenovani.Vlada Republike Hrvatske na istoj sjednici je predložila ponovno imenovanje Roberta Tomljenovića za člana Vijeća te se zbog proteka roka amandmanom  predlaže brisanje dijela teksta kako bi se osigurao kontinuitet članstva.  

Nakon toga Odbor je većinom glasova (sa 6 glasova ”ZA”, 3 glasa ”PROTIV”) odlučio predložiti i sljedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije u tekstu kako je predložila Vlada Republike Hrvatske. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Josip Borić, predsjednik Odbora.


                        PREDSJEDNIK ODBORA

                            Josip Borić