Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o Konačnom prijedlogu zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi, drugo čitanje, P. Z. br. 653

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 34. sjednici, održanoj 8. srpnja 2014. godine Konačni prijedlog zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. lipnja 2014. godine.

Odbor je navedeni Konačni prijedlog zakona razmotrio kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se u Konačnom prijedlogu zakona dopunila definicija vlasništva Republike Hrvatske na način da ono postoji ne samo nad javnim registrima, već i nad njihovim podacima i svim elementima potrebnim za njihovu interpretaciju, te je određeno da se fizička pohrana podataka obavlja u podatkovnim centrima koji se nalaze isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. Također su redefinirani i neki rokovi.

U raspravi na Odboru podržalo se donošenje ovog Zakona, no izrečeno je nekoliko primjedbi tehničke prirode. Zaključeno je da će se tehnički podaci detaljnije urediti podzakonskim propisima.  
 
Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova ( sa 6 glasova ”ZA” i 2 ”SUZDRŽANA” glasa)  odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se donošenje Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Branko Vukšić, predsjednik Odbora.

      
 PREDSJEDNIK ODBORA
      
Branko Vukšić