Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o Konačnom prijedlogu zakona o službenoj iskaznici, drugo čitanje, P.Z. br. 319

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 36. sjednici, održanoj 20. siječnja 2023. godine Konačni prijedlog zakona o službenoj iskaznici, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. prosinca 2022. godine.

Odbor je navedeni Konačni prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja rekao je da se ovim prijedlogom zakona predlaže omogućiti državnim dužnosnicima, pravosudnim dužnosnicima, kao i državnim službenicima i namještenicima što jednostavniji i brži pristup različitim bazama podataka i aplikacijama koje koriste za obavljanje poslova, te elektronički potpis akata. Također se propisuje izdavanje i korištenje službene iskaznice kao službene digitalne isprave kojom zaposlenici državnih tijela dokazuju svoj službeni status i identitet, a ona će se koristiti i za registraciju pri ulasku u državno tijelo i za evidenciju radnog vremena. Postupak izdavanja službene iskaznice propisat će čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove razvoja digitalnog društva. Primjenom ovoga Zakona pojednostavit će se i ubrzati postupci koji se provode pred državnim tijelima zbog jednostavnijeg pristupa različitim bazama podataka i aplikacijama koje zaposlenici državnih tijela koriste za obavljanje poslova te korištenje elektroničkog potpisa akata. Uvođenje službene iskaznice predlaže se za zaposlenike državnih tijela, osim onih koja su osnovana zakonom kojim se uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

Odbor je bez rasprave, većinom glasova (s 9 glasova ”ZA” i 1 ”SUZDRŽANIM” glasom), odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Podržava se donošenje Zakona o službenoj iskaznici.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Josip Borić, predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Borić