Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi, prvo čitanje, P.Z. br. 272

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 26. sjednici, održanoj 19. svibnja 2022. godine Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. travnja 2022. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je da će se donošenjem ovog Zakona posljedično otkloniti nedoumice o uvjetima potrebnim za priznavanje elektroničkih dokumenata u pravnom prometu i izvršiti usklađenje s Uredbom eIDAS, odnosno nacionalno zakonodavstvo će se uskladiti s europskom pravnom stečevinom. Radna skupna koja je radila na izradi ovog Zakona zaključila je da je Zakon o elektroničkoj ispravi arhaičan, te je nesporna potreba njegova uklanjanja iz pravnog poretka Republike Hrvatske. Uredba eIDAS stupila je na snagu 2017. godine, a sam proces usklađivanja s Uredbom eIDAS vidljiv je i iz donošenja nove Uredbe o uredskom poslovanju, koja propisuje pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave usklađene s navedenom Uredbom eIDAS, kao i iz donošenja Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku, kojim se izbacuju odredbe koje se pozivaju na elektroničku ispravu i uvodi se nomenklatura iz Uredbe eIDAS, kao i niza drugih zakona.

U raspravi na Odboru postavljeno je pitanje kada je Uredba eIDAS stupila na snagu, te zašto se ovaj Zakon donosi tek sada s tolikim vremenskim odmakom. Odgovoreno je da je Uredba donesena 2014. godine  i stupila na snagu 2017. godine, te da su se u međuvremenu donosili provedbeni akti. Stručna radna skupina koja je radila na pripremi ovog Zakona počela je s radom prošlog ljeta, ali je Uredba eIDAS ranije implementirana u Uredbu o uredskom poslovanju i niz drugih zakona. Problemi nisu bili u nacionalnoj primjeni, već je Uredba eIDAS stvarala probleme u prekograničnoj elektroničkoj komunikaciji, te je trebalo ishoditi pravni standard za sve članice Unije. Istovremeno s radom Stručne radne skupine za izradu ovog Zakona radila je i međunarodna radna skupina na revidiranju Uredbe eIDAS, koja je donijela zaključak da je onaj dio Uredbe koji se odnosi na usluge povjerenja zadovoljio svoj cilj, a da dio koji se tiče elektroničkog identiteta ide u reviziju, te je iz tog razloga i donošenje ovog Zakona provovremeno.    

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno ( s 11 glasova ”ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeće 

Z A K L J U Č K E

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi.
2.    Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Natalija Martinčević, predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA

Natalija Martinčević