Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Izvješće Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske s rasprave o Godišnjem izvješću o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2022. godinu

Na svojoj 21. sjednici održanoj 24. svibnja 2023.g., Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Odbor) proveo je raspravu o Godišnjem izvješću o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2022. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu s odredbom članka 15. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11 i 16/12), aktom od 31. ožujka 2023. godine, podnio Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured).
Raspravu o navedenom Izvješću Odbor je proveo u svojstvu matičnog radnog tijela, temeljem članka 89. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Iako je u 2022. godini došlo do jenjavanja intenziteta epidemije COVID-19, ona je zbog ruske agresije na Ukrajinu, ipak bila izuzetno zahtjevna. Međutim, unatoč negativnim geopolitičkim čimbenicima, Središnji državni ured nastavio je provoditi Zakonom i Strategijom utvrđene obveze, štoviše intenzivirao je svoje poslovne aktivnosti s ciljem unaprjeđenja odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Uspješno su provedeni svi planovi i ciljevi predviđeni programom za 2022. godinu, a Vlada Republike Hrvatske povećanjem sredstava u državnom proračunu za 2022. godinu od 84% na pozicijama Središnjeg državnog ureda, pokazala je koliki značaj pridaje području odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.  
U 2022. godini predviđeni su i realizirani sljedeći programi Središnjeg državnog ureda: 

1. Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini 
2. Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država
3. Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu
4. Program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike 
Hrvatske
5. Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda 
6. Program učenja hrvatskoga jezika

Poseban trud uložen je u aktivnosti skrbi o položaju Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Vidljivi su rezultati diplomatskih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, tj.  zajedničkih napora svih institucija ka razumijevanju problematike položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini od strane međunarodne javnosti, posebno nakon provedenih općih izbora u Bosni i Hercegovini u 2022. godini. Odlukom Vlade dodijeljene su potpore važnim strateškim institucijama, provedeni su javni poziv i natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini kojim su po prvi put financirani i projekti iz područja poljoprivrede, a dodijeljen je i znatno veći broj stipendija te realiziran niz međuresornih aktivnosti s ciljem jačanja položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Republika Hrvatska iskazala je jasnu podršku Bosni i Hercegovini na njenom europskom putu, poštujući ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda.

Potrebno je istaknuti da je u 2022. godini nastavljena i intenzivna suradnja sa zajednicama Hrvata u državama, u kojima Hrvati ostvaruju status nacionalne manjine, ali i u iseljeništvu,  općenito. Ured je povećanim sredstvima realizirao povećan broj studentskih stipendija, kao i projekte povratka hrvatskih iseljenika u Republiku Hrvatsku. 

U 2022. godini nastavljeno je djelovanje na održavanju i jačanju veza Republike Hrvatske s izvandomovinskim Hrvatima na zaštiti njihovih prava i promicanju njihovih interesa. Istovremeno, pojačane su aktivnosti na stvaranju uvjeta za povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku.   

Zaključno, uz navedene poduzete aktivnosti i financijskom potporom Središnjeg državnog ureda ostvareni su mnogi projekti koji su osnažili hrvatske zajednice diljem svijeta i pomogli očuvanju hrvatskog identiteta i kulturne baštine.

Nakon provedene rasprave Odbor je pozitivnim ocijenio i podržao dosadašnji rad Središnjeg državnog ureda, kao i projekte i programe koji se provode te je odlučio, većinom glasova (7 glasova „ZA“ , 1 glas „SUZDRŽAN“), predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg

Z A K LJ U Č K A

Prihvaća se Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2022. godinu.

PREDSJEDNICA ODBORA
mr. sc. Zdravka Bušić