Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Izvješće Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske o Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2014. godinu i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2014. godinu

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske na svojoj 15. sjednici održanoj 2. listopada 2014.godine raspravio je o Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2014. godine i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2014. godine.

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske,  na temelju svoje nadležnosti iz članka 140 Poslovnika Hrvatskog sabora raspravljao je o navedenom, kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo je sljedeće:

- u prvom polugodištu 2014. godine kretanje bruto domaćeg proizvoda koji je realno smanjen za 0,4 % , ukazuje na nastavak recesije  kao posljedice nastavka pada domaća potražnje .   
 
- u prvom polugodištu 2014. ukupni prihodi Državnog proračuna  su ostvareni   u iznosu od 55,9 milijardi kuna, a zabilježili su međugodišnje  povećanje od 6,95%, i čine 47,8% godišnjeg plana.

Prihodi Državnog proračuna u prvom polugodištu 2014.godine rezultat su gospodarskih kretanja i mjera koje su stupile na snagu uslijed odluke Europske komisije o uključivanu Republike Hrvatske u proceduru prekomjernog manjka, s ciljem smanjivanja istog. Prihodi poslovanja u prvom polugodištu 2014.godine ostvareni su u iznosu od 55,6 milijardi kuna, ili 47,6 godišnjeg plana.

Ukupni rashodi za 2014. godinu planirani su u iznosu od 130,7 milijardi kuna, a izvršenje ukupnih rashoda Državnog proračuna u prvih šest mjeseci 2014.godine iznosi 63,9 milijardi kuna, što je 48,9% planiranih rashoda za 2014. godinu. U odnosu na isto razdoblje 2013. godinu došlo je do povećanja ukupnih rashoda za 0,2% ili138,5 milijuna kuna.

U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, manjak proračuna konsolidirane opće države u prvom polugodištu 2014.godine ostvaren je u iznosu od 6,7 milijardi kuna, ili 2%BDP-a.

Manjak Državnog proračuna iznosio je 8 milijardi kuna, ili 2,4% BDP-a,što je 3,4 milijarde kuna manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Izvanproračunski korisnici Državnog proračuna ostvarili su višak od 255 milijardi kuna, ili 0,1% BDP-a ,a višak od 1 milijarde kuna ili 0,3% BDP-a ostvarile su županijske uprave za ceste.

Predstavnik ministarstva financija ukratko je obrazložio Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2014. godine, s posebnim naglaskom na opis rizika zadovoljenja fiskalnog pravila za tekuću proračunsku godinu.

Predstavnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske  obrazložila je Plan i utrošak sredstava iz Državnog proračuna za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje od 1.1.2014. do 30.06.2014. gdje je razvidno da od  57. 860.735. kuna, utrošeno 10.052.278 kuna.

Iz proračuna utrošeno je 8.996.180  kuna,  a od sredstava( izvor 41) igre na sreću 1.056.097 kuna. Sadašnje stanje sredstava 47.808.457 kuna , sredstva proračuna  38.273.337 kuna i sredstva od igara na sreću 9.535.120 kuna.

Nakon provedene rasprave Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske odlučio je s   5  ZA   i   4 glasa  PROTIV ,   predložiti Hrvatskom saboru da donese

 POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ  O IZVRŠENJU  DRŽAVNOG  PRORAČUNA  REPUBLIKE  HRVATSKE  ZA  PRVO  POLUGODIŠTE  2014. GODINE.

 

Sukladno članku 9.stavka 1.Zakona o fiskalnoj odgovornosti i članka 16.stavka 2.Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila, predlaže se Hrvatskom saboru da donese

 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  O  PRIMJENI  FISKALNIH  PRAVILA  ZA  PRVO  POLUGODIŠTE  2014.  GODINE .


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora određen je zastupnik Ivan Šuker predsjednik Odbora.
 

PREDSJEDNIK  ODBORA

 Ivan  Šuker