Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo s rasprave o Izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2022. godinu

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 70. sjednici održanoj 12. listopada 2023. godine razmotrio Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće), koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 18. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13, 127/13, 74/14, 98/19 i 41/21), dostavila Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: DKOM), aktom od 7. rujna 2023. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/23-12/80, Urbroj: 50301-05/14-23-15 od 4. listopada 2023. godine.

U uvodnom izlaganju predsjednica Državne komisije je istaknula da je DKOM žalbeno tijelo u sustavu javne nabave, postupaka dodjele koncesija  i postupaka odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva i obvezna je jednom godišnje podnijeti Hrvatskome saboru izvješće o svome radu. 

Sastavni dio godišnjeg izvješća su podaci i analize o žalbenim predmetima u postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva.
U Izvješću se također navodi i ocjena stanja u javnoj nabavi općenito kao i ocjena stanja u pravnoj zaštiti. 
U pogledu statističkih pokazatelja rada DKOM-a - tijekom 2022. godine zaprimili su  885 žalbenih predmeta te se najveći broj zaprimljenih žalbi odnosio se na fazu odluke o odabiru (70%), dok se 30% odnosio na žalbe na dokumentaciju o nabavi. Uočen je nastavak visokog trenda usvojenih žalbi (46%).    
Što se tiče rokova rješavanja predmeta, DKOM je u 2022. godini  uspio održati odlične rezultate u pogledu vrlo kratkih rokova rješavanja. Tako je prosječno vrijeme rješavanja žalbenih predmeta iznosilo 24 dana od zaprimanja uredne žalbe, odnosno 13 od kompletiranja žalbenog predmeta (zakonski rok rješavanja predmeta je 30 dana od predaje uredne žalbe).
U izvješću se navodi i usporedba rokova rješavanja predmeta pred DKOM-om u odnosu na druge europske zemlje. 

Također je naglašeno da kratko vrijeme rješavanja žalbenih predmeta nije utjecalo na kvalitetu donesenih odluka, što je vidljivo iz broja odluka DKOM-a koje su poništene povodom tužbi podnesenih Visokom upravnom sudu, svega 0,68% odluka, a što ukazuje na visoku razinu postignute pravne sigurnosti u sustavu javne nabave. Naime, riječ je o samo 6 predmeta, od kojih se polovica odnosi na procesna pitanja pa te odluke nisu utjecale na stalnost prakse DKOM-a u 2022. godini. 

Predsjednica je posebno istaknula da sukladno akcijskom planu uz Strategiju suzbijanja korupcije DKOM u Izvješću navodi analizu korupcijskih rizika u žalbenim postupcima. U tom dijelu ukazuje se osobito na problematiku izvršenja ugovora kao osobito rizičnu fazu procesa, a koji nije pod kontrolom DKOM-a. 

U Izvješću se dodatno iznosi analiza žalbenih predmeta koji se odnose na postupke javne nabave financirane iz fondova EU, kao i na predmete vezane uz obnovu zgrada oštećenih potresom. 
Također, dat je osvrt na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 114/22) koji je stupio na snagu u listopadu 2022. godine, a koje izmjene se najvećim dijelom odnose na žalbeni postupak i usmjerene su na sprječavanje zlouporaba u žalbenim postupcima.   

DKOM u Izvješću osim podataka o predmetima koji su rješavani ima dužnost, sukladno zakonu, iznijeti i svoje viđenje stanja u javnoj nabavi općenito kao i stanja u pravnoj zaštiti. U tom dijelu Izvješća ukazuju na potrebu strateškog pristupa razvoju sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj, potrebu za daljnjim jačanjem upravnog nadzora te unapređenja sustava edukacije, kao i na potrebu za povećanjem razine transparentnosti u postupcima jednostavne nabave. 
U pogledu ocjene stanja u pravnoj zaštiti u Izvješću se naglašava povećanje učinkovitosti i pravne sigurnosti u sustavu pravne zaštite te se skreće pozornost na potrebu za daljnjom edukacijom i stručnim usavršavanjem zaposlenika DKOM-a.

Nakon provedene rasprave Odbor je sa 7 (sedam) glasova ”ZA” odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2022. godinu

PREDSJEDNIK ODBORA 
                                 
Žarko Tušek