Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo s rasprave o Izvješću o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2022. godinu, s financijskim pokazateljima

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na svojoj 69. sjednici održanoj 4. listopada 2023. godine razmotrio Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2022. godinu, s financijskim pokazateljima, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. lipnja 2023. godine. 

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnik podnositelja je naglasio da se u 2022. godini poslovanje sa strateškim robnim zalihama odvijalo sukladno propisima koji se odnose na proračun i proračunske korisnike, Zakonu o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, br. 87/02 i 14/14), te odlukama i zaključcima Vlade Republike Hrvatske. Dana 29. studenoga 2022. godine donesen je novi Zakon o strateškim robnim zalihama koji je stupio na snagu 14. prosinca 2022. godine, temeljem kojeg je omogućeno bolje funkcioniranje robnih zaliha kao i efikasnije i promptnije djelovanje Vlade Republike Hrvatske putem Ravnateljstva za robne zalihe, civilne zaštite i ostalih tijela i organizacija koje su uključene u sprečavanje i saniranje katastrofa kako ratnih, klimatskih i humanitarnih, tako i u slučaju velikih nesreća, bioloških događaja, tehničko-tehnoloških događaja i ekoloških katastrofa.
Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 420,493 milijuna kuna ili 55,809 milijuna eura,  a rashodi u iznosu od 440,635 milijuna kuna ili 58,482 milijuna eura. Manjak prihoda i primitaka iznosi 20,142 milijuna kuna ili 2,673 milijuna eura. Navedeni manjak prihoda pokriva se sredstvima viškova prihoda i primitaka prenesenim iz proteklih godina u iznosu od 53,144 milijuna kuna ili 7,053 milijuna eura, te čini raspoloživi višak prihoda u 2023. godini u iznosu od 33 milijuna kuna ili 4,38 milijuna eura. Raspoloživi višak prihoda utrošiti će se u 2023. godini najvećim dijelom za nabavu strateških robnih zaliha.
Radi popune Bilance roba strateških robnih zaliha u 2022. godini izvršena je nabava u ukupnoj vrijednosti od 143,763 milijuna kuna. Postupkom javne nabave temeljem odredbi Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) nabavljena je roba u vrijednosti od 141,856 milijuna kuna (ulje, tjestenina, riblje i mesne konzerve, svinjsko meso u živom, ječam, merkantilna i sjemenska pšenica, trajno mlijeko, džem, sir, riža, kreveti i madraci, spremnici za vodu te dodatne pumpe velikog kapaciteta), dok je postupkom jednostavne nabave izvršena nabava robe u vrijednosti od 1,9 milijuna kuna. Za potrebe isporuke humanitarne pomoći Caritasu Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatskom Caritasu, nabava 140 tona brašna izvršena je postupkom konverzije pšenice u brašno temeljem Ugovora o uskladištenju pšenice s tvrtkom Skladištarom.
U strukturi strateških robnih zaliha najveću vrijednost čini 14 vrsta proizvoda (82% ukupnih zaliha) dok ostali proizvodi čine 18% ukupnih zaliha. Najveću vrijednost čini pšenica 17%, jestivo ulje 10%, višenamjenske cisterne 9%, kontejneri 8%, kukuruz i eurodizel po 6%, juneće meso 5%, šećer, šatori i mobilne brane 4%, mesne konzerve 3%, riblje konzerve, CSO i mobilne kućice po 2%. 
U svrhu zaštite zdravlja i sprečavanja širenja epidemije Covid-19, Ravnateljstvo za robne zalihe je nastavilo s nabavama i izdavanjem zaštitne i druge potrebne opreme i roba temeljem zahtjeva i naloga Ravnateljstva civilne zaštite. Ukupna vrijednost robe nabavljene za potrebe intervencije sprečavanja širenja Covid-19 bolesti u 2022. godini iznosi 61,071 milijuna kuna. Ravnateljstvo je nastavilo s nabavom i isporukom roba potrebnih za provođenje mjera nadležnog Stožera civilne zaštite za sanaciju posljedica katastrofalnog potresa koji je zadesio Sisačko-moslavačku te dijelove Zagrebačke i Karlovačke županije u prosincu 2020. godine. Izvršena je nabava roba u ukupnom iznosu 1,48 milijuna kuna, dok su troškovi prijevoza robe, pakiranja i ostalih usluga iznosili 257 tisuća kuna. Osim nabavljene robe, na područje Sisačko-moslavačke županije isporučene su i robe iz strateških robnih zaliha u vrijednosti 6,13 milijuna kuna.
Ravnateljstvo za robne zalihe od veljače 2022. godine aktivno sudjeluje u zbrinjavanju raseljenog stanovništva iz Ukrajine i upućivanju humanitarne pomoći Ukrajini uslijed ratnih zbivanja. Izvršena je nabava roba i usluga u ukupnom iznosu od 999 tisuća kuna. Osim nabavljene robe za potrebe prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine isporučene su i robe iz strateških robnih zaliha. Vrijednost ukupno isporučenih roba iznosi 8,27 milijuna kuna.
Temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske od 28. veljače 2022. godine o nabavi i korištenju robe i usluga strateških robnih zaliha nastalih zbog ratnih djelovanja, prihvata i zbrinjavanja izbjeglica iz Ukrajine i 23. ožujka 2022. godine o financiranju troškova stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju isplaćeni su troškovi zbrinjavanja u iznosu od 168,946 milijuna kuna. Od navedenog iznosa dio troškova prihvata i zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju financiran je iz Fonda za azil, migracije i integraciju u iznosu od 10,82 milijuna kuna.
Na kraju Izvješća priloženo je Stanje robnih zaliha na dan 31. prosinca 2022. godine.

Bez rasprave Odbor je jednoglasno, sa 7 (sedam) „ZA“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2022. godinu, s financijskim pokazateljima

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Žarko Tušek